Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge (NKPS)

Vi skal bidra til kompetanseoppbygging og kunnskapsspredning innenfor feltet alvorlige psykosomatiske tilstander hos pasienter i aldersgruppen 0- 18.

Psykosomatiske tilstander hos barn og unge er tilstander med kroppslige symptomer uten at det påvises tilstrekkelige medisinske funn som kan forklare tilstandsbildet. Alvorlige somatiske symptomer som smerter, lammelse, kramper og syn/hørseltap medfører ofte et betydelig funksjonsfall hos barnet/ungdommen (hjemme, på skolen og sosialt).

I tråd med vårt mandat, har kompetansetjenesten ingen klinisk virksomhet, det vil si at vi tar ikke imot direkte pasienthenvisninger.

Se våre filmer om utredning og behandling av lanvarige smertetilstander hos barn og unge

Om oss

NKPS barn og unge ble etablert i 01. januar 2014 etter godkjenning fra Helse og omsorgsdepartementet. Tjenesten springer ut fra og er organisert under Seksjon for psykosomatikk og CL-barnepsykiatri, Barneavdeling for nevrofag, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Kompetansetjenesten er tverrfaglig sammensatt av fagpersoner fra Seksjon for psykosomatikk og CL-barnepsykiatri. Fagpersonene driver også klinisk virksomhet med denne pasientgruppen ved seksjonen. En 100% overlegestilling deles i dag av to barne- og ungdomspsykiatere. Det er ansatt psykologspesialist i 50% stilling. Det arbeides for å utvide kompetansetjenesten med spesialpedagog og barnenevrolog/pediater.

Det er etablert en nasjonal referansegruppe som skal påse at kompetansetjenesten drives i tråd med forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet, og at tjenestens innhold er likeverdig tilgjengelig for helsetjenesten og brukere. Referansegruppen har representasjon fra alle helseforetakene og en brukerrepresentant. 

Kontaktinformasjon til de ansatte:

Helene Helgeland - Leder - Barne og ungdomspsykiater, Phd.  helene.helgeland@ous-hf.no

Stein Førde -      stein.forde@ous-hf.no

Andrea Rellsve -  silrel@ous-hf.no

Tjenestens oppgaver

NKPS barn og unge skal bidra til nasjonal kompetansespredning og – oppbygging innen fagområdet alvorlig psykosomatikk hos barn og unge. Dette skal bidra til økt kompetanse, bedre kvalitet og helhetlige behandlingsforløp.

Vi ønsker å være en tilgjengelig tjeneste for helsepersonell, skole og andre tjenesteytere, pasienter og deres pårørende.

Vårt primære mål er å heve kunnskapsnivået innen fagfeltet slik at dette gjenspeiles i helsepersonells og andre tjenesteyteres forståelse og tilnærming (henvisningsrutiner, utredning/diagnostisering og behandling), samt i befolkningen generelt.

Vi ønsker at barn og unge pasienter med psykosomatiske tilstander over hele landet fanges opp tidlig i forløpet og håndteres i tråd med kunnskapsbasert behandling.

Økt samhandling og tverrfaglighet i primærhelsetjenesten og på tvers av spesialisthelsetjenestene er avgjørende for behandling av denne pasientgruppen. Vi vil derfor arbeide for at det tverrfaglige perspektivet skal ha en sentral rolle i utredning, behandling og oppfølging av denne pasientgruppen, med særlig vektlegging av et forpliktende samarbeid mellom somatikk og barne- og ungdomspsykiatri.

Våre målgrupper

Våre aktiviteter er i hovedsak rettet mot helsepersonell i første- og andrelinjetjeneste (fastlege, helsestasjon, barne- og ungdomspsykiatri og pediatri). Det vil også være behov for å spre kunnskap til pasienter, pårørende både på individnivå og gruppenivå, samt skole/barnehage, helsemyndigheter og offentligheten generelt.

Våre kjerneoppgaver:

 • Informasjon og rådgivning/veiledning
 • Bidra til tverrfaglig rådgiving/veiledning og undervisning av pasienter, pårørende, helsepersonell og andre tjenesteytere
 • Bidra til at det utarbeides og distribueres tverrfaglig informasjonsmateriell til pasienter, pårørende, helsepersonell og andre tjenesteytere
 • Være en rådgivende instans for helsemyndigheter og fagmiljøet
 • Fagutvikling
 • Bidra til at det utarbeides faglige retningslinjer for utredning, diagnostikk og behandling
 • Bidra til at utarbeides skriftlig og internettbasert faginformasjon om sykdomsforståelse, utredning og behandling
 • Bidra til et aktivt tverrfaglig nettverk nasjonalt og internasjonalt
 • Forskning
 • Ha oversikt over og bidra til forskning på psykosomatiske tilstander i Norge
 • Initiere forskningssamarbeid mellom sykehus og kliniske institusjoner i Norge
 • Bidra til at det etableres et nasjonalt, medisinsk kvalitetsregister


Hva er psykosomatiske tilstander

Psykosomatiske tilstander er vanlig hos barn og unge, og brukes som betegnelse på kroppslige symptomer og tilstander der medisinsk utredning ikke avdekker noen kjent organisk forklaring. Tilstandene viser stor variasjon med hensyn til symptomer, og omfatter heterogene pasientgrupper.

I diagnosesystemet som brukes i Norge (ICD-10; International Classification of Disorders) klassifiseres de psykosomatiske tilstandene som regel under diagnosene dissosiative (konversjons) forstyrrelser (F44; lammelser, gangforstyrrelser, balanseproblemer, synsforstyrrelser/-tap, sensibilitetstap) og somatoforme tilstander (F45; smertetilstander[hodepine, magesmerter, muskel-/skjelettsmerter], pustevansker, hjertebank, svimmelhet og kvalme). Over tid utvikler noen et sammensatt symptombilde med fysiske symptomer, smerter, utmattelse, angst og depressive symptomer.

Årsakene til psykosomatiske tilstander er fremdeles uavklart, men som regel bidrar flere faktorer sammen.  Tilstandene er ofte relatert til belastende livshendelser, psykologisk stress, angst og depresjon. Selv om mange har god prognose, erfarer noen alvorlige konsekvenser i   form av andre kroppslige og emosjonelle tilleggssymptomer, redusert fysisk og sosial fungering, redusert livskvalitet og økt forbruk av helsetjenester (både flere legekonsultasjoner og flere undersøkelser). Erfaring tilsier at tidlig diagnostikk og behandling bedrer prognosen og forebygger et langtrukkent og invalidiserende forløp med stort funksjonstap.

Barn og unge med psykosomatiske plager er velkjent både hos fastlegen og barnelegen. Noen med langvarige plager og et stort funksjonsfall henvises BUP for videre håndtering. Det er vår kliniske erfaring at barn og unge med uavklarte fysiske plager har vært gjennom mange medisinske undersøkelser uten at plagene er sett i en helhetlig, biopsykososial sammenheng. Manglende tverrfaglighet og samhandling mellom de ulike faggruppene, både på kommunalt- og spesialistnivå, vil ofte forlenge sykdomsforløpet.

Hvordan gå fram for å søke hjelp

1.Ta kontakt med fastlegen

Fastlegen har en viktig rolle med hensyn til å avklare om barnets fysiske plager skyldes underliggende sykdom i kroppen eller ikke. Han/hun har ansvar for at barnet undersøkes tilstrekkelig utfra sine plager, og er den som skal henvise barnet til spesialist ved behov. At det medisinske er tatt på alvor og at barnet er tilstrekkelig utredet er avgjørende for en helhetlig og tverrfaglig behandling.

2. Henvisning til BUP (Barn og unges psykiske helse)

Alle kommuner har en poliklinikk for barn og unges psykiske helse (BUP). BUP er en sentral instans også når barn/unge har langvarige fysiske plager. BUP kan bidra med nærmere utredning og behandling av den unge og er en sentral part også i en ansvarsgruppe. Barn og unge med langvarige smerter og andre fysiske plager som medfører stort funksjonstap har rett til å få behandling i psykisk helsevern. Det er ofte hensiktsmessig at det er fastlegen som henviser til BUP.

3. Fysioterapi

Mange barn og unge med langvarige symptomer har behov for hjelp fra fysioterapeut for spesifikke kroppslige plager og/eller for å komme i gang med tilpasset fysisk aktivitet. Noen kan ha nytte av psykomotorisk fysioterapi i stedet for, eller som tillegg til, vanlig fysioterapi. Det er fastlegen eller annen lege som henviser til fysioterapeut /psykomotorisk fysioterapeut.

4. Skole

Mange barn og unge med langvarige fysiske plager har stort skolefravær og klarer ikke å følge opp skolefagene. Dette er en betydelig belastning. For noen blir det uoverkommelig å skulle ta igjen alt de mister faglig sett og terskelen for å komme tilbake på skolen blir høy. De vil ofte trenge en individuelt tilpasset plan for å komme tilbake til skolen i et tempo som er tilpasset plagene og funksjonsnivået de har. Skolen har en lovpålagt plikt til å tilrettelegge for barn med spesielle behov. Når en elev har behov for tilpasset opplæring er det ofte nødvendig at den unge henvises til Pedagogisk/psykologisk tjeneste (PPT), som er rådgivende instans til skolen i slike situasjoner. Det er skolen som henviser til PPT.

5. Ansvarsgruppe/Samarbeidsgruppe

Utredning og oppfølging/behandling av barn og unge med langvarige fysiske plager og stort funksjonsfall vil vanligvis involvere flere instanser. For å sikre et helhetlig, tverrfaglig perspektiv og samarbeid er det avgjørende at det opprettes et samarbeidsforum i form av ansvarsgruppe/ samarbeidsgruppe. I ansvarsgruppen/samarbeidsgruppen møtes alle involverte instanser, inkludert foreldre og evt. ungdommen, til et forpliktende og gjensidig samarbeid. Som regel er det behov for hyppige møter i starten og sjeldnere etter hvert når utviklingen går i riktig retning. Ofte er det helsesøster eller koordinator for helsetjenester i kommunen som tar initiativ til og leder ansvarsgruppen, men også andre instanser, for eksempel BUP eller fastlege, kan ta et slikt initiativ.

Hva bør en utredning inneholde

Barn og unge med psykosomatisk tilstander bør gjennomgå en helhetlig og tverrfaglig utredning slik at man sikrer en helhetlig forståelse av barnets plager og iverksetting av hensiktsmessig behandling og tiltak. Uten dette vil man lett få en mangelfull forståelse av barnets individuelle situasjon og sårbarhet, med fare for at man iverksetter uvirksomme og i verste fall skadelig behandling.

1.Medisinsk utredning/avklaring

Når barn og unge over tid har fysiske symptomer som man ikke finner ut av, blir de gjerne undersøkt av flere leger og spesialister. De ulike fagpersonene kan ofte gi forskjellige forklaringer på tilstanden. Dette er uheldig. Derfor er det nødvendig at én ansvarlig - gjerne fastlegen - ivaretar helhetsperspektivet, har oversikt over utredning og undersøkelser som iverksettes, og formidler resultatene på en troverdig måte til pasient og familie. Når tiden er inne, bør det settes punktum for videre medisinsk utredning. På den måten unngår man en vedvarende runddans med hyppige legebesøk og stadig nye undersøkelser, som i seg selv kan bidra til å opprettholde sykdom og plager.

2. Utredning ved BUP

Barn og ungdommer med psykosomatiske tilstander bør også gjennomgå en utredning ved BUP (Barn og unges psykiske helse). En slik utredning inneholder som regel en individuell psykiatrisk/psykologisk vurdering av barnet, samt en kartlegging av barnets situasjon på skolen, sosialt og i familien. Det også viktig med en pedagogisk kartlegging av barnets læreforutsetninger og eventuelle andre utfordringer knyttet til skole. Det er ofte nyttig også å ha egne foreldresamtaler hvor barnets tidlige utvikling, tilpasning i barnehage/skole og familierelasjoner kartlegges. For å få en helhetlig forståelse av barnets plager og situasjon er det nødvendig med innsikt i barnets aktuelle sykehistorie, barnets/familiens tidligere sykdomserfaringer og andre livsbelastninger, familiens/foreldrenes forståelse og håndtering av barnets plager, samt innsikt i barnets/familiens ressurser.

3. Tverrfaglighet

Når flere fagpersoner er involvert i en tverrfaglig utredning av barnet/ungdommen, er det avgjørende at de involverte i felleskap kommer fram til en helhetlig og hensiktsmessig forståelse av pasientens situasjon og valg av behandling. Spesielt viktig er det at det at fastlege/sykehuslege og ansvarlig behandler ved BUP snakker sammen, slik at en unngår en uheldig og fragmentert forståelse med oppdeling av plagene som enten fysisk eller psykisk.

Behandling av psykosomatiske tilstander hos barn og unge

Det finnes generelt lite forskning på behandling av langvarige psykosomatiske tilstander hos barn og unge. Likevel finnes det anbefalinger med hensyn til ulike behandlingstiltak. Disse er basert både på forskning og klinisk erfaring.

Selv om de eksakte årsaksmekanismene bak de kroppslige symptomene fremdeles i stor grad er ukjente, vet vi at tilstandene er resultat av et komplisert samspill mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. Det er en utbredt misforståelse – både blant fagfolk og i befolkningen - at fravær av påvisbar fysisk sykdom betyr at symptomene ”bare er psykiske”, og dermed ikke er reelle kroppslige plager. Dette er galt. Disse tilstandene er sammensatte både med hensyn til symptomer og bakenforliggende årsaker. Derfor er det meningsløst, og til skade for pasientene, at helsepersonell utreder og behandler disse pasientene i tråd med en utdatert biomedisinsk sykdomsforståelse som skiller skarpt mellom fysisk og psykisk sykdom.

Forskning tyder på at psykosomatiske tilstander har en sammenheng med forstyrrelse i kroppens stressreguleringssystem. Økt aktivering av dette reguleringssystemet kan over tid gi plager som smerter, utmattelse, søvnvansker mv. Overordnet sett bør behandlingen ha som mål å redusere stress og belastning på livsområder som gjelder for det enkelte barn/ungdom. Det bør alltid gjøres en grundig kartlegging av barnets trivsel og fungering i familien, på skolen, sosialt og på ulike fritidsarenaer.

I internasjonale fagmiljøer er det i dag bred enighet om at en helhetlig, biopsykososial forståelse er avgjørende for god håndtering av pasientene vi her snakker om. En helhetlig forståelse krever alltid et tverrfaglig perspektiv og ofte tverrfaglig samarbeid mellom ulike fagfolk innen helsevesen, og også mellom helsevesen og for eksempel skole/barnehage. I tilfeller der barn og unge har langvarige symptomer og stort funksjonsfall bør det alltid etableres et tverrfaglig team rundt det enkelte barn. Det er viktig at fagpersonene som arbeider med barnet har en felles forståelse av barnets plager og situasjon, og at det er enighet om tiltakene som iverksettes. Hvilke fagpersoner som involveres vil variere fra pasient til pasient, men ofte er det hensiktsmessig at lege, psykolog eller barne- og ungdomspsykiater, fysioterapeut og spesialpedagog samarbeider.

Mange med langvarige plager kommer inn i selvopprettholdende mønstre, som får store konsekvenser for skolegang og sosial fungering. Å identifisere og bryte disse mønstrene er en viktig del av behandlingen. Rehabiliteringen må skreddersys og tilpasses den enkelte, men det er noen fellestrekk med hensyn til hvordan barn og unge med slike plager kan hjelpes. Behandlingen har som siktemål å hjelpe kroppen til gradvis å få mer krefter og redusere smerter og andre plager. Å bryte onde sirkler med sosial isolasjon, lite skolegang eller en uhensiktsmessig døgnrytme krever tid og tålmodighet, og det er nødvendig med en felles forståelse mellom alle som er omkring barnet/ungdommen.

Multimodal behandling

Multimodal behandling innebærer at man benytter flere ulike behandlingsstrategier og at disse rettes mot forhold som anses å være av betydning for den enkelte pasient. En multimodal behandlingsplan kan for eksempel innebære at tiltak på barnets skole, i hjemmet og på fritiden kombineres med fysioterapi, tilbud om psykologisk behandling  og/eller medikamentell behandling. Å lykkes med slik behandling forutsetter gjensidig forpliktende samarbeid mellom alle involverte fagpersoner. Behandlingen er "skreddersydd" til barnet/ungdommen det gjelder, og de ulike elementene benyttes utfra hva det enkelte barnet har behov for. 

Fullføre medisinsk utredning

I møte med pasienter med kroppslige symptomer er det å bekrefte/avkrefte om pasienten har påvisbar sykdom en forutsetning for komme videre i forståelsen og behandling av pasienten. En del pasienter går gjennom et utall medisinske undersøkelser over lang tid, ofte uten at det konkluderes eller at pasient og familien får en helhetlig forståelse av plagene. Å bli sendt fra spesialist til spesialist uten at det gjøres funn som forklarer tilstanden, fører til økt bekymring og engstelse, opprettholder fortsatt søk etter en mulig uoppdaget sykdom. Dette  kan bidra til å opprettholde barnets plager. I tillegg innebærer noen undesøkelser i seg selv økt risiko for skade og komplikasjoner. Det er derfor viktig  å stoppe videre medisinsk utredning når barnet er tilstrekkelig undersøkt, og dermed forhindre videre "runddans" i helsevesenet.

Informasjon/undervisning (psykoedukasjon)

Informasjon og undervisning til pasient og pårørende om barnets symptomer kan bidra til økt kunnskap og forståelse for barnets situasjon og derigjennom bedre mestring av plagene. Informasjon om den biopsykososiale sykdomsmodellen hvor sykdom og symptomer oppfattes som et resultat av et samspill mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer, hører inn under dette.  

Når medisinsk utredning er fullført, er det også viktig å trygge barn og foreldre om at symptomene ikke skyldes en farlig sykdom og at barnet har muligheter til å bli bra igjen.  

I møte med pasient og pårørende er det avgjørende at behandleren tror på barnet og anerkjenner barnets plager. Selv om medisinsk utredning ikke har avdekket påvisbar, kjent sykdom, er det ikke slik at barnet «jukser» eller «spiller», eller at "alt sitter i hodet".  

Familiebehandling

Erfaring tilsier at dersom foreldrene til barnet ikke anerkjenner en helhetlig, multimodal  behandlingsplan og fortsetter kun å lete etter en medisinsk forklaring, blir barnet ofte ikke bedre. Derfor anbefales det at foreldrene – og av og til hele familien –  inkluderes i behandlingen. Det er viktig å oppmuntre barn og foreldre til gradvis å gjenoppta normale hverdagsaktiviteter og dermed motvirke fokus på plagene og forsterkning av sykerolle. Å arbeide med foreldrenes reaksjoner på barnets plager er ofte vesentlig og kan bidra til bedring. Fra forskning og klinisk erfaring vet vi at bekymring, engstelse og stor symptomoppmerksomhet i familien kan opprettholde og forsterke barnets plager. Foreldre kan trenge hjelp til å identifisere og håndtere slike opprettholdende mekanismer. Det er også viktig å styrke foreldrenes kompetanse når det gjelder å håndtere stress og belastning i familien.   

Individuell behandling

Mange barn og unge med psykosomatiske tilstander er preget av engstelse og bekymring knyttet til det somatiske symptomet. Mange opplever nedstemthet og håpløshet, noen utvikler angst og depresjon. Det er vanlig å ha tanker om at plagene aldri vil gå over, at ingenting hjelper, at ingen kan hjelpe eller at man ikke kommer til å få en utdanning eller klare seg i livet. Mange kommer inn i uheldige, selvforsterkende mønstre med passivitet og sosial isolasjon.  

Psykologisk behandling kan omfatte å lære barnet avspenningsøvelser og andre kroppsorienterte behandlingsmetoder som kan dempe stress og uro i kroppen. Mange barn og unge har opplevd stress og belastninger på ulike arenaer som skole, venner eller i familien. Barnet kan mangle ord for å snakke om hva de erfarer, eller de opplever at ingen forstår dem. Noen kan oppleve å stå i et uløselig dilemma, eller å ta for mye ansvar for andre. Således blir symptomene kroppens språk, som forteller at barnet opplever belastninger det ikke klarer å håndtere selv. Gjennom individuell terapi kan kroppens språk forstås, og belastningene anerkjennes og bearbeides. 

Ikke alle trenger psykologisk behandling. For noen barn kan økt forståelse for plagene i familien og blant venner, redusert bekymring knyttet til symptomene, og bedre tilrettelegging i skolen, føre barnet inn i gode sirkler som bidrar til tilfriskning.  

Skole

Mange barn med psykosomatiske plager opplever belastninger i skolesituasjonen. Det kan være faglige vansker som har oppstått etter langvarig skolefravær, eller at de faglige kravene overgår barnets forutsetninger for å mestre. Andre barn kan streve i forhold til venner eller oppleve mobbing og utestengelse. En godt tilrettelagt skolesituasjon som er tilpasset hva barnet mestrer uten stadig å måtte presse seg, er avgjørende for bedring. God tilrettelegging innebærer også å tilpasse undervisningen til barnets forutsetninger for læring.

Fysioterapi

Pasienter som har vært fysisk inaktive over lang tid får ofte svekket muskulatur og dårligere bevegelighet. Mange får muskulære spenninger i form av hodepine, stramme nakke- og kjevemuskler og «holdt» respirasjon. Gjenvinning av fysisk funksjon er derfor et sentralt element i behandlingen.

Fysioterapeutens behandlingsmetode og nærhet til pasientene gir dem mulighet til å vurdere pasienten som et fysisk, psykisk og sosialt individ. Fysioterapeuten kan lære pasienten gode teknikker for å styrke muskulatur, bedre bevegelighet og for å få en optimal respirasjon for å dempe stressreaksjonene i kroppen. I samarbeid med pasienten kan fysioterapeuten legge opp et individuelt tilpasset fysisk treningsprogram. Det er viktig at behandlingen og aktivitetene som velges tar utgangspunkt i hva barnet liker å gjøre av fysisk aktivitet og at tilnærmingen skjer gjennom lek og normale hverdagsaktiviteter. Fokus på opptrening alene og for rask fremdrift virker ofte mot sin hensikt og kan forsterke symptomene. En gradvis og forsiktig tilnærming der barnet opplever trygghet på at symptomene ikke blir verre ved aktivitet, er anbefalt. 

Medikamentell behandling

Det finnes ingen medisiner som alene anses som effektiv behandling mot psykosomatiske symptomer. Behandling av tilleggsvansker som den unge har kan imidlertid være viktig. Noen barn og unge med psykosomatiske tilstander har angst, depresjon, søvnvansker og/eller problemer med døgnrytmen. Medikamentell behandling rettet mot dette, kan være en nødvendig, supplerende behandling. Enkelte kan også ha nytte av medisiner mot smerter, men dette er sjelden tilstrekkelig som eneste behandling. Oppsummert anbefales det ikke å bruke medikamentell behandling alene, kun som et ledd i en helhetlig, multimodal behandling. 

Plan for daglige gjøremål

Følgende anbefalinger når det gjelder behandling er først og fremst rettet mot fagfolk.  Foreldre er viktige støttespillere, men vi anbefaler ikke at foreldre er ansvarlig for gjennomføring av behandling/rehabilitering av sine barn.

En fast plan for hvor mye skole og andre aktiviteter barnet skal ha i det daglige kan motvirke et mønster der barnet kjenner etter om det orker å gå på skolen eller være i aktivitet.

Da barna ofte er samvittighetsfulle og gjerne vil være på skolen og drive med andre gjøremål, er det en fare for at barnet gjør for mye én dag og så orker svært lite de påfølgende dagene. Tilstedeværelsen på skolen og i fritidsaktiviteter blir derfor svært ustabilt, og over tid blir det en nedadgående spiral.

Hva er en plan?

​En plan for daglige gjøremål gir en oversikt over barnets/ungdommens ulike hverdagslige aktiviteter gjennom en uke (mandag-søndag).

Eksempler på slike aktiviteter kan være morgenstell, måltider, tid foran PC/TV, gåtur eller annen tilpasset fysisk aktivitet, tid med venner, tid på skole og time hos behandler.

Erfaringsmessig tar det ofte litt tid før man klarer å utarbeide barnets/ungdommens "utgangsplan". Hvilke gjøremål som skal inn på planen må tilpasses barnets plager, funksjonsnivå, interesser og motivasjon. Planen utarbeides i fellesskap av fagperson/behandler, skolen, barnet/ungdommen og foreldrene. Her er det snakk om skreddersøm. Det er av avgjørende betydning at barnet/ungdommen er motivert for en slik plan og opplever at den gir mening.  Planen bør ha et langsiktig perspektiv.

Hva er hensikt med planen?

At barnets/ungdommens dager fylles med et meningsfylt innhold og at dette kommer til uttrykk i en plan over daglige gjøremål bidrar til opplevelse av forutsigbarhet, kontroll, kontinuitet og økt motivasjon.

Dette er viktige faktorer for å lykkes med behandlingen. Planen er også et viktig styringsverktøy for barnets/ungdommens behandlere/støttespillere og kan bidra til å sikre oversikt, felles fokus og enighet om oppfølgingen av barnet/ungdommen.

En målsetting med planen er å komme bort fra at barnet blir møtt med budskap som "gjør det du klarer" eller "kjenn etter om du orker". En slik beskjed er et betydelig stresselement for et barn som har smerter eller lite krefter. Barnet/ungdommen vil da lett kunne strekke seg lenger enn kroppen klarer, og således bruke opp alle kreftene på en gang. Dette motvirker bedring og kan bidra til forverring av tilstanden. Samtidig  som det tas hensyn til barnets plager og funksjon, trenger alle barn også å ha plikter. I tillegg til en fast plan for skole, kan en plikt være å være litt i fysisk aktivitet hver dag eller ha en fast oppgave i hjemmet. Grad av plikter og oppgaver må tilpasses den enkeltes situasjon og kapasitet. Vi vet at det er nødvendig å gjøre litt hver dag for å bygge opp krefter over tid.

Gjennomføring av planen

​Det er en målsetting at planen bør følges hver dag uavhengig av smerter, slitenhet eller andre plager.
Innholdet i planen må derfor være på et nivå barnet klarer å gjennomføre også på dårlige dager. Dersom barnet en dag har mer krefter eller mindre smerter, bør likevel planen følges. Dette vil hjelpe kroppen til å samle krefter over tid og forebygge et "berg og dalbane" mønster, det vil si forverring av symptomer i etterkant av at barnet tar seg helt ut/er for aktiv på gode dager. Dette kan illustreres med følgende figur:

Planen kan tenkes som en "trapp", der hvert trappetrinn er et delmål for å oppnå mer normal funksjon. Over tid gjennomføres en gradvis økning av ulike gjøremål og aktiviteter.  Det er et viktig prinsipp at det kun gjøre én endring av gangen. Et eksempel på en slik gradvis økning kan være å begynne med to skoletimer pr. uke, og så øke til tre timer  pr. uke. Likeledes kan en 10 minutters gåtur i starten, økes til 15 minutter etter hvert o.s.v.  Hvile og skjermbruk er også aktiviteter, som kan føres på planen. Hvor lang tid barnet/ungdommen trenger på å bli frisk varierer. Har plagene har vart lenge, tar det vanligvis lang tid.

Erfaringsmessig er det svært krevende både for barn og foreldre at endring ofte tar lang tid, og noen ganger kan det oppleves som ett skritt frem og to tilbake. Det er derfor svært viktig at familien får profesjonell støtte i denne prosessen, og at barn og foreldrene ikke står alene med ansvaret for å gjennomføre en slik plan.

Evaluering av planen

En viktig tommelfingerregel er at barnet bør ha klart å følge planen stort sett alle dager i 3-4 uker, før endring iverksettes. Det er viktig at planen evalueres og justeres minimum en gang pr. måned. At barnet/ungdommen opplever å gå små skritt fremover vil bidra til håp og større mestringsfølelse.

Noen ganger kan barnet tidligere ha forsøkt en plan for daglige gjøremål, men som ikke har fungert. I slike tilfeller er vår erfaring at man ofte ikke har lagt seg lavt nok, slik at barnet stadig bruker mer krefter enn kroppen har til rådighet.

Søvn, døgnrytme, ernæring, bruk av skjerm (data,TV)

Søvnproblemer og forstyrret døgnrytme er vanlig når man plages med smerter, slitenhet eller andre langvarige fysiske plager.

En del barn synes det er vanskelig å sovne og begynner gradvis å snu på døgnet. Over tid bidrar dette til å opprettholde barnets plager. Gradvis reetablering  av en bedre døgnrytme er derfor en viktig del av behandlingen i seg selv, og er en forutsetning for bedring. 

Dersom barnet har snudd mye på døgnet bør det tas utgangspunkt i rytmen barnet har på det aktuelle tidspunkt. Prinsippet er at man gradvis flytter tidspunktet for når barnet skal stå opp (evt. legge seg) henimot en normal rytme. Hvor store endringene skal være fra en justering til en annen er et skjønnsspørsmål. En trinnvis justering med endringer på 15-20 minutter mot ønsket rytme, er ikke uvanlig. Skal man lykkes med et slikt arbeid er det en forutsetning at barnet/ungdommen er motivert for endring og at endringene springer ut fra dets situasjon. Det er viktig at barnet og dets foreldre er informert og inneforstått med at normalisering av søvn og døgnrytme kan ta lang tid, av og til mange uker eller enda lenger.

Bruk av skjerm(data,TV)

Også de med langvarige kroppslige plager bruker mye tid foran en skjerm. Siden barnet er mer hjemme enn før og ikke har krefter eller funksjon til å gjøre andre aktiviteter, øker gjerne skjermbruken når barnet er langvarig syk. Av og til synes foreldre synd på barna og har ikke hjerte til å begrense barnets skjermbruk. Også barnet kan vegre seg for å trappe ned skjermaktiviteter fordi de opplever mestring når de holder på med disse aktivitetene. Disse forholdene kan bidra til at tiden foran skjerm øker.

Overdreven skjermbruk kan ofte bli en hindring for barnet mht å gjenvinne normal funksjon, i tillegg til at skjermbruk er en energityv i seg selv.

Som en hjelp til å regulere skjermbruken, kan tiden som skal brukes gjerne spesifiseres på planen over daglige gjøremål. Det er vanskelig å anbefale hvor mye tid den enkelte bør bruke på skjermaktiviteter, da dette blant annet avhenger av barnets alder og hvilke dataaktiviteter det dreier seg om. Generelt anbefaler vi at TV/data ikke brukes i den tiden barnet skulle ha vært på skolen. Flere timer med sammenhengende skjermbruk bør også unngås.

Noen ganger kan barnet/ungdommen utvikle en avhengighet av nett/dataspill. Spillavhengighet er et område det er rettet økt samfunnsmessig oppmerksomhet mot. Dersom foreldre eller andre nærstående har mistanke om at barnet/ungdommen er i ferd med å utvikle spillavhengighet, er det viktig å adressere problemet og eventuelt søke kvalifisert behandling og hjelp.

Råd for bedre døgnrytme: 

 • Gå til sengs til på et fast tidspunkt og stå opp til samme tid hver dag. Gjør dette selv om innsovningen tar tid. I  helgene bør man ikke sove mer enn max. 1 time lenger enn vanlig, da dette får konsekvenser for påfølgende uke.
 • Siste timen før sengetid bør tilbringes med rolig aktivitet som lesing og rolig musikk ved sengetid.
  Unngå TV og data , da skjermbruk "vekker" hjernen.
 • Unngå å sove på dagtid. Eventuell hvile på dagtid bør foregå i hvilestol, ikke i sengen.
 • Noe fysisk aktivitet bør gjøres hver dag, helst i dagslys.
 • Ikke avlyse neste dags aktiviteter p.g.a. dårlig søvn, ofte går det bedre enn man tror.
 • I noen tilfeller kan det være nyttig med medikamentell behandling
  (eks. Melatonin) som gjøres i samråd med lege. Sovemedisiner anbefales ikke.

Måltider- ernæring                                    

Mange barn og unge med langvarige fysiske plager har en uregelmessig måltidsrytme og noen også et dårlig sammensatt kosthold. Noen lar være å spise fordi plagene gjør dem mindre sultne. Å spise regelmessige næringsrike måltider, selv om man ikke føler seg sulten, er på samme måte som søvn, grunnleggende for å bli bedre. Dårlig ernæring tapper krefter og fører til dårligere konsentrasjon. På samme måte som en god døgnrytme, er god ernæring grunnleggende for bedring av langvarige fysiske plager. På dette område trenger ofte barnet hjelp og støtte av sine foreldre og evt. andre. Noen kan ha nytte av samtale med ernæringsfysiolog.

Tilbud om veiledning

Kompetansetjenesten tilbyr undervisning og veiledning av helsepersonell og andre fagpersoner som arbeider med barn og unge med psykosomatiske tilstander.

 • Veiledning (per telefon, videokonferanse eller direkte oppmøte) til helsepersonell/fagpersoner som arbeider med pasientgruppen.
 • Undervisning/seminarer til fagpersoner i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 
 • Vi tilbyr også utreise til det lokale hjelpeapparat for veiledning i kliniske saker, gjerne i kombinasjon med å gi undervisning til fagpersoner lokalt.

Interesserte kan henvende seg til oss per e-post eller telefon.

Helene.helgeland@ous-hf.no

Solveig.gjems@ous-hf.no

Telefon: 230 74 940

Aktuelle kurs og konferanser



Litteratur-anbefalinger

Grunnlagsartikler:

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.