Forskningsprosjekter

Vi hjelper til med, initierer og utfører forskning ved egen klinikk, og i samarbeid med forskere og klinikere ved andre institusjoner i regionen, nasjonalt og internasjonalt. Målet med forskningen er å øke kunnskap og forståelse for smerte, samt utredning og behandling av ulike smertetilstander.

Data fra OUS smerteregister blir brukt i forsknings- og kvalitetsprosjekter som utgår fra ReKS.

På denne siden finner du informasjon om planlagte, pågående og avsluttede prosjekter i regi av ReKS.

Fullførte prosjekter

Hjernetrim mot smertetåke
Hukommelsesproblemer og konsentrasjonsvansker kan være en betydelig begrensning i hverdagen hos personer med nevropatisk smerte. I denne studien får deltakerne blant annet prøve et treningsprogram for å få bedre hukommelse og konsentrasjon.

Prosjektinformasjon: Hjernetrim mot smertetåke


IEQ - oversettelse av spørreskjema om urettferdighet
ReKS har oversatt skjemaet IEQ, som kartlegger opplevelse av urettferdighet hos personer med ulike smertetilstander. IEQ er laget av professor Michael Sullivan ved McGill University i Canada.
Vi brukte ReKS modifiserte oversettelsesprosedyre for spørreskjema. Den norske versjonen av IEQ er gjennomgått en lingvistisk validering, men er enda ikke undersøkt for validitet og reliabilitet i et norsk pasientutvalg. Dette arbeidet er påbegynt i regi av OUS smerteregister.

Prosjektinformasjon: Rapport fra oversettelsesprosessen


ReKS modifiserte metode for oversettelse av spørreskjema
ReKS modifiserte metodebeskrivelse følger ISPOR metodens rammer. Vi vektlegger at oversettelsesprosessen skal være gjennomførbar i en klinisk setting og for studenter i et master- eller doktorgradsløp.
ReKS-metoden er fritt tilgjengelig, og refereres til som en elektronisk kilde: Ljosaa TM, Jacobsen HB, Granan L-P, Reme SE. ReKS modifiserte metodebeskrivelse for oversettelse av spørreskjema (pdf) (november 2013).

Prosjektinformasjon:
ReKS modifiserte oversettelsesprosedyre for spørreskjema og kognitiv debriefing skjema for IEQ 
 

IPS jobbstøtte ved langvarig smerte: En pilotstudie
Individual Placement and Support (IPS) er en metode for å hjelpe mennesker med alvorlige psykiske lidelser til å få og beholde en jobb i det vanlige arbeidsmarkedet. Metoden går ut på å gi tett individuell oppfølging samtidig som man får behandling. I oppfølgingen får pasientene hjelp til å få en jobb som passer med deres ønsker og behov, og jobbstøtten fortsetter så lenge pasienten har behov for det. IPS har vist gode resultater verden over for pasienter med alvorlige psykiske lidelser, men har aldri tidligere blitt prøvd ut på pasienter med langvarige smerter. I denne pilotstudien ble dette forsøkt ved at åtte pasienter fikk tilbud om IPS i tillegg til den vanlige behandlingen ved Avdeling for smertebehandling. Alle deltakerne hadde vært ute av arbeidslivet i flere år på grunn av sine smertetilstander. Etterpå ble alle deltakerne intervjuet om sine opplevelser og erfaringer.
Resultatene viste at de aller fleste hadde positive opplevelser av å få denne jobbstøtten, med unntak av én pasient som droppet ut. Særlig den praktiske og tilpassede jobbstøtten ble trukket frem som positivt, i tillegg til det å ha fokus på ordinært arbeid. Flere fremhevet også at reformuleringen av jobb som noe positivt. Ingen rapporterte om bivirkninger eller negative effekter av IPS. Ved 12-mnds oppfølging var tre av de åtte deltakerne i ordinært arbeid. Resultatene kan dermed tyde på at IPS er et gjennomførbart og lovende supplement behandling for pasienter med langvarige smerter. Dette bør videre følges opp i større studier med bedre design.

Prosjektinformasjon: IPS jobbstøtte ved langvarig smerte: En pilotstudie

Påbegynte prosjekter

Radiofrekvensbehandling for langvarige fasettleddsrelaterte nakkesmerter
Det er usikkerhet knyttet til langtidseffektene av radiofrekvensbehandling. Med denne studien vil vi avklare om det er grunn til å anbefale radiofrekvensbehandling for pasienter med fasettleddrelaterte nakkesmerter.
Prosjektinformasjon: Radiofrekvensbehandling for langvarige fasettleddsrelaterte nakkesmerter

Kropp versus maskin: Meditativ pusting mot vagusnervestimulering for behandling av kronisk utbredt smerte
Studien har som mål å redusere smerteintensitet og øke kroppslig og mentalt velvære hos de som lever med kronisk utbredte smerter og fibromyalgi. Dette gjøres ved å benytte to nye, effektive og trygge behandlingsformer; meditativ pusting og vagusnervestimulering.

Prosjektinformasjon: Kropp versus maskin: Meditativ pusting mot Vagusnervestimulering for behandling av kronisk utbredt smerte


IPS jobbstøtte ved langvarig smerte: En randomisert kontrollert studie
IPS jobbstøtte er en evidensbasert modell for å hjelpe mennesker til å skaffe og beholde lønnet arbeid. Høsten 2015 startet vi opp med en studie for å undersøke effekten av IP jobbstøtte hos pasienter med langvarig smerte. IPS jobbstøtte inngår i studieperioden som en integrert del av den tverrfaglige behandlingen ved Avdeling for smertebehandling.

Prosjektinformasjon: IPS jobbstøtte ved langvarig smerte: En RCT.

Link til IPS hjemmeside

Fant du det du lette etter?