HELSENORGE

Forskningsprosjekter

Vi hjelper til med, initierer og utfører forskning ved egen klinikk, og i samarbeid med forskere og klinikere ved andre institusjoner i regionen, nasjonalt og internasjonalt. Målet med forskningen er å øke kunnskap og forståelse for smerte, samt utredning og behandling av ulike smertetilstander.

Data fra OUS smerteregister blir brukt i forsknings- og kvalitetsprosjekter som utgår fra ReKS.

På denne siden finner du informasjon om planlagte, pågående og avsluttede prosjekter i regi av ReKS.

Pågående prosjekter

​BrainStim: Magnetisk hjernestimulering mot langvarige smerter
[REKRUTTERER NÅ - også uten henvisning til Avd. for smertebeh.]

Studien har som formål å undersøke: om repetitiv transkraniell magnetisk stimulering (rTMS) av hjernen kan redusere perifere nevropatiske smerter.

Prosjektinformasjon: Magnetisk stimulering mot nevropatiske smerter

Bruken av ​opioider etter kirurgi i Norge
[Pågående - ingen rekruttering]
Studien er en registerstudie som har fått data fra Reseptregisteret og Norsk pasientregister. Hovedspørsmålet til forkerne knyttet til ReKS er å se på bruk av opioider etter kriurgi.

Burst-studien: Høyfrekvent ryggmargsstimulering mot nevropatiske smerter

[Rekruttering er satt på pause​ - må henvises til Avd. for smertebeh.]

Vi undersøker om en ny type elektrisk ryggmargsstimulering (”Burst”) ved perifere nevropatiske smerter vil redusere smerteintensiteten sammenlignet med placebo. I tillegg vil vi undersøke om behandlingen påvirker den følelsesmessige plagsomheten av smertene, samt pasientenes funksjon og fysiske aktivitet.

ProsjektinformasjonBurst-studien: Høyfrekvent ryggmargsstimulering mot nevropatiske smerter

Radiofrekvensbehandling for langvarige fasettleddsrelaterte nakkesmerter 

[Rekruttering er satt på pause]
Det er usikkerhet knyttet til langtidseffektene av radiofrekvensbehandling. Med denne studien vil vi avklare om det er grunn til å anbefale radiofrekvensbehandling for pasienter med fasettleddrelaterte nakkesmerter.
Prosjektinformasjon: Radiofrekvensbehandling for langvarige fasettleddsrelaterte nakkesmerter

Fullførte prosjekter

Digital poliklinikk
[Rekruttering fullført - resultater ikke publisert​]

Vil digital hjemmeoppfølging av polikliniske pasienter som tilbys medikamentoppfølging gi bedre tjenestekvalitet for pasienten? Og gir det økt effektivitet for avdelingen?

Pasienter som skal ha medikament-nedtrapping- eller utprøving forespørres som alternativ til oppfølging hos fastlege (antiepileptika, opioider, antidepressiva).


MUST-studien: tre forskjellige former for gruppebehandling for økt mestring av langvarig smerte
[Rekruttering fullført - resultater ikke publisert].

Hensikten med studien er å få kunnskap om hvilken type behandling som er mest effektiv for økt funksjon og livskvalitet. Alle tre gruppebehandlingene har som mål at du skal mestre livet på en bedre måte med forbedret mental, sosial og fysisk funksjon og mindre smerte.

Prosjektinformasjonhttps://stolav.no/kliniske-studier/must-studien

Kropp versus maskin: Meditativ pusting mot vagusnervestimulering for behandling av kronisk utbredt smerte
[Fullført - resultater publisert]
Studien har som mål å redusere smerteintensitet og øke kroppslig og mentalt velvære hos de som lever med kronisk utbredte smerter og fibromyalgi. Dette gjøres ved å benytte to nye, effektive og trygge behandlingsformer; meditativ pusting og vagusnervestimulering.

Prosjektinformasjon: Kropp versus maskin: Meditativ pusting mot Vagusnervestimulering for behandling av kronisk utbredt smerte


HNEP: Dyp repetitiv transkraniell magnetisk stimulering mot sentrale nevropatiske smerter
Studien vil undersøke om repetitiv transkraniell magnetisk stimulering (rTMS) av hjernen fra utsiden av hodet kan redusere sentral nevropatisk smerte (smerte etter skade på nervevev i det sentrale nervesystemet) som skyldes slag eller ryggmargsskade.

Prosjektinformasjon: Transkraniell magnetisk stimulering mot sentral nevropatisk smerte

 ​

Symptomer på posttraumatisk stress hos pasienter med langvarig smerte
[Fullført - resultater publisert]
Doktorgradsprosjekt viser at en av fem pasienter med langvarig smerte opplever så omfattende symptomer på posttraumatisk stress at de kvalifiserer for diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Vitenskaplige publikasjoner har startet.
Les mer om prosjektet her

Hjernetrim mot smertetåke
[Fullført - resultater publisert]
Hukommelsesproblemer og konsentrasjonsvansker kan være en betydelig begrensning i hverdagen hos personer med nevropatisk smerte. I denne studien får deltakerne blant annet prøve et treningsprogram for å få bedre hukommelse og konsentrasjon.

Prosjektinformasjon: Hjernetrim mot smertetåke


IEQ - oversettelse av spørreskjema om urettferdighet
ReKS har oversatt skjemaet IEQ, som kartlegger opplevelse av urettferdighet hos personer med ulike smertetilstander. IEQ er laget av professor Michael Sullivan ved McGill University i Canada.

Vi brukte ReKS modifiserte oversettelsesprosedyre for spørreskjema. Den norske versjonen av IEQ har gjennomgått en lingvistisk validering, og er undersøkt for validitet og reliabilitet i et norsk pasientutvalg med langvarige smerter fra OUS smerteregister. Vi har også undersøkt hvordan opplevd urettferdighet utarter hos pasienter med langvarig smerte.

For å bruke skjemaet, kan du ta kontakt med MAPI Research Trust (skjemaet er gratis å bruke for klinikere og studenter). En kopi av det norske IEQ skjemaet finner du her: Sett inn lenke.

Prosjektinformasjon: Rapport fra oversettelsesprosessen


​IPS jobbstøtte ved langvarig smerte: En pilotstudie
Individual Placement and Support (IPS) er en metode for å hjelpe mennesker med alvorlige psykiske lidelser til å få og beholde en jobb i det vanlige arbeidsmarkedet. Metoden går ut på å gi tett individuell oppfølging samtidig som man får behandling. I oppfølgingen får pasientene hjelp til å få en jobb som passer med deres ønsker og behov, og jobbstøtten fortsetter så lenge pasienten har behov for det. IPS har vist gode resultater verden over for pasienter med alvorlige psykiske lidelser, men har aldri tidligere blitt prøvd ut på pasienter med langvarige smerter. I denne pilotstudien ble dette forsøkt ved at åtte pasienter fikk tilbud om IPS i tillegg til den vanlige behandlingen ved Avdeling for smertebehandling. Alle deltakerne hadde vært ute av arbeidslivet i flere år på grunn av sine smertetilstander. Etterpå ble alle deltakerne intervjuet om sine opplevelser og erfaringer.

Resultatene viste at de aller fleste hadde positive opplevelser av å få denne jobbstøtten, med unntak av én pasient som droppet ut. Særlig den praktiske og tilpassede jobbstøtten ble trukket frem som positivt, i tillegg til det å ha fokus på ordinært arbeid. Flere fremhevet også at reformuleringen av jobb som noe positivt. Ingen rapporterte om bivirkninger eller negative effekter av IPS. Ved 12-mnds oppfølging var tre av de åtte deltakerne i ordinært arbeid. Resultatene kan dermed tyde på at IPS er et gjennomførbart og lovende supplement behandling for pasienter med langvarige smerter. Dette bør videre følges opp i større studier med bedre design.

Prosjektinformasjon: IPS jobbstøtte ved langvarig smerte: En pilotstudie


 

Fant du det du lette etter?