TIPS Sør-Øst

Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykoser (og alvorlig pykisk lidelse)

Vi binder sammen forskning og klinisk arbeid med brukerne i sentrum.

Vi holder på å bygge opp siden vår her på Oslo universitetssykehus.

Besøk oss gjerne på våre eksterne nettsider i mellomtiden: www.tips-kompetansesenter.no
Send oss en e-post: tipsso@ous-hf.no
Ring oss: 22 029 426

Som kompetansetjeneste i Helse Sør-Øst, er TIPS Sør-Øst gitt oppgaven å forske, drive fag- og tjenesteutvikling og formidle kunnskap om tidlig intervensjon ved psykose.

 • Forskningen er drivstoffet vårt.
 • Fag- og tjenesteutvikling danner prototyper og produkter til klinikken. 
 • Kommunikasjon og formidling er verktøyene våre for forbedring av klinisk praksis.
 • Samarbeide med brukere i alle deler av virksomheten vår er forutsetningen for å lykkes.
  Våre brukere er både pasienter, pårørende og fagpersoner.

OM PSYKOSE- OG BIPOLAR LIDELSE

Nettsiden www.psykose-bipolar.no inneholder kvalitetssikret og oppdatert informasjon til pasienter, pårørende og behandlere. Det er TIPS Sør-Øst som har ledet arbeidet med å utvikle denne nettsiden.


Innholdet er skrevet og tilpasset pasienter, men det faglige innholdet er også relevant for alle som jobber med psykosepasienter eller pasienter med bipolar lidelse.

Innholdet er utformet i samarbeid med brukere, og er skrevet av fagpersoner med lang klinisk erfaring med pasientgruppen, i tillegg til at de har forskningserfaring fra disse fagområdene. Alt innhold er i tråd med nasjonale retningslinjer for psykosebehandling.

Filmen nedenfor har vi laget for å formidle hva psykose er, og hva det ikke er:

På vår TIPS Sør-Øst Youtubekanal, som du kan abonnere på, finnes det en engelsk versjon av filmen, i tillegg til noen andre undervisningsfilmer som vi har laget.

 

UTREDNING OG UTREDNINGSVERKTØY

SCI-PANSS
PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) ble utviklet av Kay, Opler & Fiszbein (1987). Kay videreutviklet dette til den strukturerte intervju-versjonen SCI-PANSS (1991) .

Copyright: forfatterne og Multi-Health Systems, Inc. SCI-PANSS er oversatt til norsk av Bentsen, Notland og Munkvold i samarbeid med forfattere/rettighetsinnehavere. Lisens til å kopiere den norske oversettelsen av PANSS/SCI-PANSS selges av Multi-Health Systems Inc.

BPRS; Brief Psychiatric Rating Scale
Vurdering av positive og almenne symptomer (ikke negative). Er fritt tilgjengelig på Helsebiblioteket.no.   

SCID-I ; Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders
Utviklet av First, Spitzer, Gibbon og Williams (1996).   Rettighetene innehas av American Psychiatric Press (American Psychiatric Association - APA).   Norsk versjon til forskningsformål utført i regi av Senter for klinisk psykologisk forskning, Psykologisk institutt, UiO (1996). Oversettelsen er utført i et samarbeid mellom Eric Vogel, Patric Vogel, Iben Kardel, Jon Monsen og Svein Torgersen. Distribusjon og salg av oversettelsen er ikke godkjent til vanlig klinisk bruk. Distribusjon er godkjent til forskningsformål.

M.I.N.I.; Mini Internasjonalt Nevropsykiatrisk Intervju
Utviklet av Sheehan og Lecrubier et al. (1998).  Første versjon i 1994.   Copyright: Sheehan & Lecrubier.   Oversatt til norsk av Leiknes, Leganger, Malt EA og Malt U etter tillatelse fra forfattere/rettighetsinnehavere. Den oversatte versjonen er tilgjengelig på Helsebiblioteket.no .

Kiddie–SADS-PL 2009
Utgiver: Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) 2009. [Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia – Present Life Version 2009].

Innholdsbeskrivelse:
Kiddie–SADS-PL 2009, ”Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia – Present Life Version 2009” er et bredt semistrukturert DSM - IV intervju som dekker de fleste psykiske lidelser hos barn og unge. Intervjuet avspeiler en fenomenologisk tenkning rundt problemer barn og unge kan ha. Det består av en screeningdel og underhefter for ulike problemområder. Ved å bruke intervjuet lærer man å strukturere samtalen, man trenes i differensial diagnostikk og i å forstå komorbiditet. Oversatt av Anne Mari Sund.  Beskrivelse av Kiddie-SADS-PL 2009   . Tilgjengelig på Helsebiblioteket.no

SCID-II Protocol - Structured Clinical Interview for Personality Disorde rs - DSM-IV (SCID 2 ) 
Norsk oversettelse (Mai 1995): Svein Friis, Odd E. Havik, Jon Monsen, Svenn Torgersen. Revidert og forkortet utgave for DagavdelingsNettverk (Januar 1996): Geir Pedersen, Sigmund Karterud. Tilgjengelig på  Helsebiblioteket.no   

PAS – Premorbid Adjustment Scale
Utviklet av Cannon-Spoor et al. i 1982. Oversatt og utformet av Paul Møller i 1994. Oversettelsen kan fritt distribueres, så lenge den er merket med oversetterens navn og årstall for oversettelsen. 

AUDIT 
AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) er utviklet av Saunders, Aasland og Babor med flere (1993) på oppdrag fra Verdens helseorganisasjon. Oversatt til norsk av Olaf Aasland, og tilgjengelig på. 
Elektronisk versjon på Snakkomrus.no . Tilgjengelig på Helsebiblioteket.no 

DUDIT
DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test) har blitt utviklet av Berman et al. (2005). Oversatt til norsk av Anne Landheim & Kjell Bakken (Østnorsk kompetansesenter for rus og avhengighet). Elektronisk versjon på Snakkomrus.no.   Tilgjengelig på Helsebiblioteket.no .   

CDSS – Calgary Depression Scale for Schizophrenia 
Utviklet av Addington og Addington ved University of Calgary. Forfatterne har copyright. En norsk versjon, oversatt av Tor Severinsen, kan lastes ned på Helsebiblioteket.no.

BEHANDLING

Det er flere anbefalte behandlingsmetoder for psykoselidelser. På nettsiden psykose-bipolar.no er disse metodene beskrevet. Alle behandlingsmetodene er i samsvar med nasjonal retninglinje:Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

For nærmere beskrivelse av ulike behandlingsmetoder kan vi anbefale seksjonen "Utredning og behandling" på psykose-bipolar.no
Psykose-bipolar.no: "Utredning og behandling"

VÅRE KURS, SEMINARER OG KONFERANSER

TRENGER DU HJELP? TILBUD OG TJENESTER

Oslo 
TIPS-Tjenesten ved Oslo universitetssykehus: 907 95 555
Lavterskeltjeneste ved mistanke om psykose. Alle kan ringe. Betjenes mandag - fredag mellom kl 08.30 og 15.30
Psykiatrisk legevakt i Oslo
Avklaringsteamet, Diakonhjemmet Sykehus:Telefon: 22 02 98 00
 
Østfold 
TIPS Teamet Sykehuset Østfold TIPS telefon: 962 02 029
Åpningstid:0800 - 1500

Vestre Viken
Asker DPS, TIPS Asker og BærumTelefon: 66 75 16 65
Åpningstid: 0800 - 1530

Drammen DPS
TIPS Telefon: 971 40 743

Vestfold
TIPS Sykehuset Vestfold TIPS telefon: 33 37 59 50
Åpningtid: 0800 - 1500

Akershus universitetssykehus
Divisjon psykisk helsevern

Psykoselidelser hos voksne
Psykoselidelser hos barn og unge

Sykehuset Innlandet
TIPS Sykehuset InnlandetTIPS telefon: 62 58 83 33
Åpningtid: 0800 - 1530

Sørlandet Sykehus
Psykiatrisk sykehusavdeling
 Sykehuset Telemark 
DPS TIP - tidlig intervensjonspoliklinikk

HVEM JOBBER I KOMPETANSETJENESTEN

TIPS KONSULENTER I REGIONEN - kompetansetjenesten på helseforetakene i HSØ

TIPS Konsulentene har som oppgave å etablere nettverk innen tidlig intervensjonsarbeid ved psykoser i eget foretak. Nettverket bygges opp gjennom å etablere et sentralt TIPS team som kan ha rådgivende og/eller klinisk funksjon i helseforetaket. Ved alle relevante enheter rekrutteres det TIPS kontakter som har som oppgave å identifisere og melde inn kompetansebehov, forslag til kurs og fagutviklingstiltak til TIPS team og TIPS konsulent. TIPS konsulentene bidrar til faglig utviklingsarbeid sammen med sitt helseforetak og TIPS Sør-Øst.

Det er for tiden knyttet seks TIPS-konsulenter til kompetansetjenesten:

Akershus universitetssykehus

Charlotte Fredslund Hansen
Psykolog/ PhD
e-post: c.f.hansen[a]psykologi.uio.no
mobiltelefon: 991 65 092

Sykehuset Østfold:

Inger Stølan Hymer
Spesialsykepleier
e-post: Inger.Stolan.Hymer[a]so-hf.no
mobiltelefon: 414 07 550

Vestre Viken, Sykehuset Asker og Bærum 

Lene Hunnicke Jensen
Ergoterapispesialist i psykisk helse
e-post: LeneHunnicke.Jensen[a]vestreviken.no
mobiltelefon: 412 91 341
 
Vestre Viken, Drammen


Ellen Jaksland
Psykiatrisk sykepleier
e-post: Ellen.Jaksland[a]vestreviken.no
mobiltelefon: 952 41 343

Sykehuset Innlandet

Hilde Kristin Aam
Spesialkonsulent /ergoterapispesialist
e-post: Hilde.Kristin.Aam[a]sykehuset-innlandet.no
mobiltelefon: 913 50 434

Sykehuset i Vestfold

Marit Holter
Psykiatrisk sykepleier
e-post: Marit.Holter[a]siv.no
mobiltelefon: 911 70 879

FAG- OG TJENESTEUTVIKLING

Hva er oppgavene?

 • Systemutvikling: Design og innovasjon av tjenester for psykosepasienter og deres pårørende i hele helsetjenesten.
 • Utvikling av nye kurs i samarbeid med forskning og klinikk.
 • E- læringskurs
 • Utvikle kunnskap om implementering og verktøy til forbedringsarbeid
 • Bidra til utvikling av fagstoff til høgskole/ universitet i samarbeid med interne og eksterne partnere.
 • Bidra til å løfte problemstillinger rundt komorbiditet og differensialdiagnostikk opp mot andre psykiske lidelser; depresjon, angst, rus, traume, personlighetspsykiatri og autismespekter.
 • Løpende evaluering av undervisning, fagutvikling og forskning

FORSKNING

TIPS Sør-Øst skal initiere nye, klinikknære, eksternfinansierte forskningsprosjekter.

Viktige forskningsspørsmål vil være blant annet hvordan evidens best mulig kan overføres til klinikk i samarbeid med praksisfeltet, og på hvilken måte teknologisk støtte kan bidra til dette innen helsetjenestene.

Vi samarbeider med relevante forskningsmiljøer i inn- og utland.

Veiledning av master- og PhD kandidater er sentrale oppgaver relatert til forskningsutvikling.

TIDLIG INTERVENSJON VED ALVORLIG PSYKISK LIDELSE

 • Å oppdage og behandle alvorlig psykisk lidelse så tidlig som mulig kan bidra til å hindre og lindre stor menneskelig nød.
 • Det er like viktig å behandle alvorlig psykisk lidelse så tidlig som mulig i forløpet som det er å oppdage og behandle alvorlig somatisk sykdom.
 • I psykisk helsevern har vi fortsatt store utfordringer når det gjelder å komme tidlig nok til for å hjelpe mennesker med alvorlig psykisk sykdom som for eksempel psykoselidelser.
 • Med tidlig intervensjon ved psykose og alvorlig psykisk lidelse mener vi tidlig oppdagelse og behandling av mulig psykoserisiko og/eller psykose.
 • Ved  tidlig intervensjon ved psykoserisiko  er målsettingen å forhindre eller utsette psykosegjennombrudd hos personer som vurderes å være i svært høy risiko for å utvikle psykose. Det er enda uklart hvilke intervensjoner som bør tilbys, men regelmessig oppfølging for å vurdere symptomer og psykisk status, normalisering av symptomer og psykoedukasjon har vist ønsket effekt for noen pasienter
 • Hvis  psykose  likevel utvikles, er målet å gjøre varigheten av ubehandlet psykose  -  VUP   - så kort som mulig. Ved tidlig intervensjon ved psykose er målsettingen å igangsette optimal behandling så tidlig som mulig etter at en psykose har oppstått.  

OM TIPS SØR-ØST

Visjonen vår er optimal behandling tidligst mulig for pasienter med førstegangspsykose. Vi skal være en brobygger mellom forsknings- og praksisfeltet

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.