Illustrasjon av ung gutt med beskrivelser av tidlige tegn på psykose
Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose

TIPS Sør-Øst

Vi binder sammen forskning og klinisk arbeid med brukerne i sentrum

TIPS Sør-Øst er gitt oppgaven å utvikle, samle og formidle kunnskap om tidlig intervensjon ved psykose. 

 • Forskningen er drivstoffet vårt
 • Fag- og tjenesteutvikling danner prototyper og produkter til klinikken
 • Kommunikasjon og formidling er verktøyene våre for forbedring av klinisk praksis
 • Samarbeide med brukere i alle deler av virksomheten vår er forutsetningen for å lykkes. Våre brukere er både pasienter, pårørende og fagpersoner

OM PSYKOSE- OG BIPOLAR LIDELSE

Nettsiden www.psykose-bipolar.no inneholder kvalitetssikret og oppdatert informasjon til pasienter, pårørende og behandlere. Det er TIPS Sør-Øst som har ledet arbeidet med å utvikle denne nettsiden.

psykose-bipolar.no
Innholdet er skrevet og tilpasset pasienter, men det faglige innholdet er også relevant for alle som jobber med psykosepasienter eller pasienter med bipolar lidelse.

Innholdet er utformet i samarbeid med brukere, og er skrevet av fagpersoner med lang klinisk erfaring med pasientgruppen, i tillegg til at de har forskningserfaring fra disse fagområdene. Alt innhold er i tråd med nasjonale retningslinjer for psykosebehandling. Du kan laste ned brosjyre om nettressursen her.

Vi har også laget en animasjonsfilm for å formidle hva psykose er, og hva det ikke er:

På vår TIPS Sør-Øst Youtubekanal, som du kan abonnere på, finnes det en norsk og engelsk versjon av filmen, i tillegg til noen andre undervisningsfilmer som vi har laget.

OM TIDLIG INTERVENSJON VED ALVORLIG PSYKISK LIDELSE

 • Å oppdage og behandle alvorlig psykisk lidelse så tidlig som mulig kan bidra til å hindre og lindre stor menneskelig nød.
 • Det er like viktig å behandle alvorlig psykisk lidelse så tidlig som mulig i forløpet som det er å oppdage og behandle alvorlig somatisk sykdom.
 • I psykisk helsevern har vi fortsatt store utfordringer når det gjelder å komme tidlig nok til for å hjelpe mennesker med alvorlig psykisk sykdom som for eksempel psykoselidelser.
 • Med tidlig intervensjon ved psykose og alvorlig psykisk lidelse mener vi tidlig oppdagelse og behandling av mulig psykoserisiko og/eller psykose.
 • Ved  tidlig intervensjon ved psykoserisiko  er målsettingen å forhindre eller utsette psykosegjennombrudd hos personer som vurderes å være i svært høy risiko for å utvikle psykose. Det er enda uklart hvilke intervensjoner som bør tilbys, men regelmessig oppfølging for å vurdere symptomer og psykisk status, normalisering av symptomer og psykoedukasjon har vist ønsket effekt for noen pasienter
 • Hvis  psykose  likevel utvikles, er målet å gjøre varigheten av ubehandlet psykose  -  VUP   - så kort som mulig. Ved tidlig intervensjon ved psykose er målsettingen å igangsette optimal behandling så tidlig som mulig etter at en psykose har oppstått.  

OM UTREDNING OG UTREDNINGSVERKTØY

SCI-PANSS   

PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) ble utviklet av Kay, Opler & Fiszbein (1987). Kay videreutviklet dette til den strukturerte intervju-versjonen SCI-PANSS (1991) .

Copyright: forfatterne og Multi-Health Systems, Inc. SCI-PANSS er oversatt til norsk av Bentsen, Notland og Munkvold i samarbeid med forfattere/rettighetsinnehavere. Lisens til å kopiere den norske oversettelsen av PANSS/SCI-PANSS selges av Multi-Health Systems Inc.

BPRS; Brief Psychiatric Rating Scale
Vurdering av positive og almenne symptomer (ikke negative). Er fritt tilgjengelig på Helsebiblioteket.no.   

SCID-I ; Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders
Utviklet av First, Spitzer, Gibbon og Williams (1996).   Rettighetene innehas av American Psychiatric Press (American Psychiatric Association - APA).   Norsk versjon til forskningsformål utført i regi av Senter for klinisk psykologisk forskning, Psykologisk institutt, UiO (1996). Oversettelsen er utført i et samarbeid mellom Eric Vogel, Patric Vogel, Iben Kardel, Jon Monsen og Svein Torgersen. Distribusjon og salg av oversettelsen er ikke godkjent til vanlig klinisk bruk. Distribusjon er godkjent til forskningsformål.

M.I.N.I.; Mini Internasjonalt Nevropsykiatrisk Intervju
Utviklet av Sheehan og Lecrubier et al. (1998).  Første versjon i 1994.   Copyright: Sheehan & Lecrubier.   Oversatt til norsk av Leiknes, Leganger, Malt EA og Malt U etter tillatelse fra forfattere/rettighetsinnehavere. Den oversatte versjonen er tilgjengelig på Helsebiblioteket.no .

Kiddie–SADS-PL 2009
Utgiver: Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) 2009. [Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia – Present Life Version 2009].

Innholdsbeskrivelse:
Kiddie–SADS-PL 2009, ”Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia – Present Life Version 2009” er et bredt semistrukturert DSM - IV intervju som dekker de fleste psykiske lidelser hos barn og unge. Intervjuet avspeiler en fenomenologisk tenkning rundt problemer barn og unge kan ha. Det består av en screeningdel og underhefter for ulike problemområder. Ved å bruke intervjuet lærer man å strukturere samtalen, man trenes i differensial diagnostikk og i å forstå komorbiditet. Oversatt av Anne Mari Sund.  Beskrivelse av Kiddie-SADS-PL 2009   . Tilgjengelig på Helsebiblioteket.no

SCID-II Protocol - Structured Clinical Interview for Personality Disorde rs - DSM-IV (SCID 2 ) 
Norsk oversettelse (Mai 1995): Svein Friis, Odd E. Havik, Jon Monsen, Svenn Torgersen. Revidert og forkortet utgave for DagavdelingsNettverk (Januar 1996): Geir Pedersen, Sigmund Karterud. Tilgjengelig på  Helsebiblioteket.no   

PAS – Premorbid Adjustment Scale
Utviklet av Cannon-Spoor et al. i 1982. Oversatt og utformet av Paul Møller i 1994. Oversettelsen kan fritt distribueres, så lenge den er merket med oversetterens navn og årstall for oversettelsen. 

AUDIT 
AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) er utviklet av Saunders, Aasland og Babor med flere (1993) på oppdrag fra Verdens helseorganisasjon. Oversatt til norsk av Olaf Aasland, og tilgjengelig på. 
Elektronisk versjon på Snakkomrus.no . Tilgjengelig på Helsebiblioteket.no 

DUDIT
DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test) har blitt utviklet av Berman et al. (2005). Oversatt til norsk av Anne Landheim & Kjell Bakken (Østnorsk kompetansesenter for rus og avhengighet). Elektronisk versjon på Snakkomrus.no.   Tilgjengelig på Helsebiblioteket.no .   

CDSS – Calgary Depression Scale for Schizophrenia 
Utviklet av Addington og Addington ved University of Calgary. Forfatterne har copyright. En norsk versjon, oversatt av Tor Severinsen, kan lastes ned på Helsebiblioteket.no.

SIPS – Strukturert intervju for psykoserisikosyndromer
Den første versjonen av SIPS ble publisert i 1999 av Miller og kolleger i 1999. I 2010 ble en ny versjon av SIPS utviklet av McGlashan, Walsh og Woods i 2010. Den nyeste versjonen ble oversatt i 2013 av Grande, Skryten, Joa, Værnes, Gjermundsen og Larsen ved TIPS, Helse Vest og TIPS Sør-Øst. SIPS inkluderer SOPS – Skala for psykoserisikosymptomer. SOPS brukes for å vurdere tilstedeværelse og alvorlighet av positive, negative, desorganiserings- og generelle symptomer. SIPS og SOPS har tre formål: 1) bekrefte/avkrefte tilstedeværelse av et eller flere av tre psykoserisikosyndromer, 2) måle alvorlighet av risikosymptomer og 3) bekrefte/avkrefte psykose. 

EASE – Examination of Anomalous Self-Experience
EASE-manualen ble utviklet av Parnas, Møller, Kircher, Thalbitzer, Jansson, Handest og Zahavi I 2005. EASE er en symptomsjekkliste for en semi-strukturert, fenomenologisk undersøkelse av forstyrrelser i selvopplevelse. Hensikten er å frembringe gode kvalitative, detaljerte beskrivelser av slike forstyrrelser. En norsk intervjuguide, med tilhørende skåringsark, har blitt laget av P. Møller. EASE er antatt å kunne ha en differensialdiagnostisk relevans for lidelser innen schizofrenispekteret, men anbefales ikke brukt alene som et diagnostisk verktøy. EASE er videre antatt å kunne fange opp sentrale prodromale symptomer, men i motsetning til SIPS inneholder ikke EASE kriterier for å kunne vurdere økt psykoserisiko eller tilstedeværelse av psykose

PRISM-5: Psychiatric Research Interview for Substance and Mental disorders
Utviklet av Deborah Hasin med kollegaer tidlig på 90-tallet, og oppdatert til gjeldende DSM-manualer.
PRISM-5 er et semistrukturert diagnostisk intervju basert på DSM-5, og utviklet spesielt for å skille symptomer som skyldes rus og abstinens fra symptomer som er knyttet til psykisk lidelse.
Når det gjelder psykoselidelser i intervjuet, så kan PRISM vurdere hvilke som er rusmiddelinduserte og følgende primære psykoselidelser: Schizofreni, Schizofreniform lidelse, Schizoaffektiv lidelse, Stemningslidelse med psykotiske trekk, Psykoselidelse på grunn av medisinsk tilstand, Vrangforestillingslidelse, og Kort psykotisk episode.

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse tilbyr kurs i bruk av intervjuet:

OM BEHANDLING

Det er flere anbefalte behandlingsmetoder for psykoselidelser. På nettsiden psykose-bipolar.no er disse metodene beskrevet. Alle behandlingsmetodene er i samsvar med nasjonal retninglinje:Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

For nærmere beskrivelse av ulike behandlingsmetoder kan vi anbefale seksjonen "Utredning og behandling" på psykose-bipolar.no
Psykose-bipolar.no: "Utredning og behandling" 

OM TIPS SØR-ØST

Visjonen vår er optimal behandling tidligst mulig for pasienter med førstegangspsykose. Vi skal være en brobygger mellom forsknings- og praksisfeltet.

Kompetansetjenesten ble opprettet i januar 2006 og er organisert under Oslo universitetssykehus, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Avdeling for forskning og undervisning.
 
TIPS Sør-Øst forholder seg til Helse Sør-Østs Retningslinjer for regionale kompetansetjenester. Vårt mål er at helseforetakene i Helse Sør-Øst skal tilby den beste behandling, i alle tjenesteledd, for personer med psykose eller mulig psykoseutvikling. Vi vet at tidlig oppdagelse av psykose, og kunnskapsbasert utredning og behandling, har avgjørende betydning for livene til pasientene og familiene deres.
 
TIPS Sør-Øst arbeider etter en TIPS nettverksmodell som grunnlag for å jobbe kunnskapsbasert med tidlig intervensjon og psykose. Alle som skal bygge opp tidlig intervensjonstjenester, og et optimalt tilbud til pasienter med psykoselidelser, kan få hjelp fra oss.
 
Vi ønsker at du som er leder eller fagperson skal gi et godt og faglig tilbud basert på nyere kunnskap til dine pasienter. Vi vil bidra til dette gjennom å binde sammen klinisk erfaring, brukerkunnskap og forskning. Anbefalte, kunnskapsbaserte retningslinjer for for utredning, behandling og oppfølging av psykosetilstander ligger til grunn for vår virksomhet.
 
TIPS Sør-Øst skal være en brobygger mellom forsknings- og praksisfeltet!
 
Kompetanseoppbygging og implementering av kunnskapsbasert praksis er avhengig av gode strukturer og forankring på ledelses- og systemnivå. Ved å ansette TIPS konsulenter i helseforetakene, og å innføre ulike lokale varianter av TIPS modellen, er forutsetningene til stede for å lykkes med dette. Modellen er en del av vår implementeringsstrategi. TIPS konsulentene er kompetansesenterets forlengede arm ut i lokale klinikker, og deres primære oppgave er å bygge nettverk lokalt med TIPS kontakter. Lavterskeltilbud og tidlig intervensjonsstrategier ivaretatt av for eksempel TIPS team er å anbefale.

Her kan du lese om ansatte og hva de jobber med

TIPS KONSULENTER I REGIONEN - kompetansetjenesten på helseforetakene i Helse Sør-Øst:

TIPS Konsulentene har som oppgave å etablere nettverk innen tidlig intervensjonsarbeid ved psykoser i eget foretak. Nettverket bygges opp gjennom å etablere et sentralt TIPS team som kan ha rådgivende og/eller klinisk funksjon i helseforetaket. Ved alle relevante enheter rekrutteres det TIPS kontakter som har som oppgave å identifisere og melde inn kompetansebehov, forslag til kurs og fagutviklingstiltak til TIPS team og TIPS konsulent. TIPS konsulentene bidrar til faglig utviklingsarbeid sammen med sitt helseforetak og TIPS Sør-Øst.

Det er for tiden knyttet seks TIPS-konsulenter til kompetansetjenesten:

Akershus universitetssykehus

Charlotte Fredslund Hansen
Psykolog/ PhD
e-post: c.f.hansen[a]psykologi.uio.no
mobiltelefon: 991 65 092

Sykehuset Østfold:

Inger Stølan Hymer
Spesialsykepleier
e-post: Inger.Stolan.Hymer[a]so-hf.no
mobiltelefon: 414 07 550

Vestre Viken, Sykehuset Asker og Bærum 

Lene Hunnicke Jensen
Ergoterapispesialist i psykisk helse
e-post: LeneHunnicke.Jensen[a]vestreviken.no
mobiltelefon: 412 91 341
 
Vestre Viken, Drammen


Ellen Jaksland
Psykiatrisk sykepleier
e-post: Ellen.Jaksland[a]vestreviken.no
mobiltelefon: 952 41 343

Sykehuset Innlandet

Hilde Kristin A. Szabo   
Spesialkonsulent /ergoterapispesialist
e-post: hk.a.szabo[a]sykehuset-innlandet.no
mobiltelefon: 913 50 434

Sykehuset i Vestfold

Marit Holter
Psykiatrisk sykepleier
e-post: Marit.Holter[a]siv.no
mobiltelefon: 911 70 879

Sykehus Telemark

Ingerid Sauar
Psykologspesialist
e-post: isau[a]sthf.no
mobiltelefon (sms) 948 02 239

Sørlandet Sykehus

Per Kåre Aamot
Psykiatrisk sykepleier
e-post: Per.Kare.Aamot[a]sshf.no
mobiltelefon: 911 50 891

BROSJYRER, FILMER OG MATERIELL

Brosjyre til pasienter, pårørende og andre med informasjon om www.psykose-bipolar.no

Brosjyre om nettressursen (PDF)

Plakat med reklame for www.psykose-bipolar (PDF)

Metodebok for gruppeledere i psykoedukativt familiesama​rbeid​

Veileder for utredning av barn og ungdom med schizofreni og psykosespekterlidelser (2012) (PDF)

Informasjonshefte om Kognitiv svikt ved psykoser (PDF)

TIPS Sør-Øst sin Youtubekanal: her finner du våre informasjons- og undervisningsfilmer

NYHETSBREV - BLI ABONNENT

Vi gir ut nyhetsbrev 12 - 20 ganger årlig med informasjon om kurs, seminarer, konferanser og informasjon om psykose og tidlig intervensjon. Informasjonen er rettet mot fagpersoner, pasienter og pårørende. Vi trenger samtykke fra deg for å sende ut nyhetsbrev fra TIPS Sør-Øst. Trykk her for å gi ditt samtykke, og for å sikre at vi har riktig e-postadresse:

Meld deg på nyhetsbrevet her

Du kan lese mer om hvorfor vi gjør dette på Datatilsynets nettsider om GDPR

Har du spørsmål kan du kontakte oss på kristine.gjermundsen@ous-hf.no / 900 49 174

Personvernerklæring

Du samtykker til at TIPS Sør-Øst kan sende deg inntil 20 nyhetsbrev årlig. Vi i TIPS Sør-Øst kan bare lagre og bruke e-postadressen din til dette formålet. TIPS Sør-Øst kan ikke dele din e-postadresse med andre. Du kan når som helst velge å melde deg av nyhetsbrevet, angitt nederst på hvert nyhetsbrev, i samtykkeperioden. Du kan også når som helst be om innsyn i hvem som har lagret informasjonen om deg, hvor den er lagret, og hvem som har tilgang til informasjonen om deg.

KURS, SEMINARER OG KONFERANSER

Her finner du oversikt over kurstilbud og seminarer, samt aktuelle konferanser

KONTAKTINFORMASJON TIL HJELP I SPESIALISTHELSETJENESTEN

Oslo 
TIPS-Tjenesten ved Oslo universitetssykehus: 907 95 555 Lavterskeltjeneste ved mistanke om psykose. Alle kan ringe. Betjenes mandag - fredag mellom kl 08.30 og 15.30
Psykiatrisk legevakt i Oslo
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Telefon: 22 09 98 00

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Lovisenberg Sykehus

Telefon: 24 07 44 00
 
Østfold 
TIPS Teamet Sykehuset Østfold

TIPS telefon: 962 02 029
Åpningstid:0800 - 1500

Vestre Viken
TIPS Asker

Telefon: 66 75 16 65
Åpningstid: 0800 - 1530   

Drammen DPS TIPS Telefon: 971 40 743

Vestfold
TIPS Sykehuset Vestfold TIPS telefon: 33 37 59 50
Åpningstid: 0800 - 1500

Akershus universitetssykehus
Divisjon psykisk helsevern

Psykoselidelser hos voksne
Psykoselidelser hos barn og unge

Sykehuset Innlandet
TIPS Sykehuset InnlandetTIPS telefon: 62 58 83 33
Åpningtid: 0800 - 1530

Sørlandet Sykehus
Psykiatrisk sykehusavdeling   
Sykehuset Telemark 
DPS TIP - tidlig intervensjonspoliklinikk

Haukeland universitetssjukehus (Helse Bergen)

TOPS - Tidleg oppdaging av psykose

Stavanger universitetssjukehus (Helse Stavanger)

TIPS -info - Stavanger

BRUKERMEDVIRKNING - "IDÉPANELET"

TIPS Sør-Øst har etablert et eget brukerråd, «Idépanelet», som blir involvert på ulike måter i de fleste prosjekter ved tjenesten.

Personer i «Idépanelet» bidrar gjennom blant annet fokusgruppemøter der de gir innspill til ulike prosjekter. Panelet inviteres inn til to faste møter i året. Utover dette deltar den enkelte etter nærmere avtale med prosjektleder og hva de ønsker å bidra med og har kapasitet til.

Vi ser at samarbeid med erfaringspersoner er en avgjørende bidragsyter til hvordan TIPS Sør-Øst utvikler og driver prosjekter og utformer tjenester.

Les mer om hva Idépanelet gjør

FORSKNING, FAG- OG TJENESTEUTVIKLING

Om forskning ved TIPS Sør-Øst:

TIPS Sør-Øst skal initiere nye, klinikknære, eksternfinansierte forskningsprosjekter.

Viktige forskningsspørsmål vil være blant annet hvordan evidens best mulig kan overføres til klinikk i samarbeid med praksisfeltet, og på hvilken måte teknologisk støtte kan bidra til dette innen helsetjenestene.

Vi samarbeider med relevante forskningsmiljøer i inn- og utland.

Veiledning av master- og PhD kandidater er sentrale oppgaver relatert til forskningsutvikling.

Her kan du lese mer om våre forskningsprosjekter

Om fag- og tjenesteutvikling ved TIPS Sør-Øst

 • Systemutvikling: Design og innovasjon av tjenester for psykosepasienter og deres pårørende i hele helsetjenesten.
 • Utvikling av nye kurs i samarbeid med forskning og klinikk.
 • E- læringskurs
 • Utvikle kunnskap om implementering og verktøy til forbedringsarbeid
 • Bidra til utvikling av fagstoff til høgskole/ universitet i samarbeid med interne og eksterne partnere.
 • Bidra til å løfte problemstillinger rundt komorbiditet og differensialdiagnostikk opp mot andre psykiske lidelser; depresjon, angst, rus, traume, personlighetspsykiatri og autismespekter.
 • Løpende evaluering av undervisning, fagutvikling og forskning

STRATEGIPLANER OG ÅRSRAPPORTER

Årsmelding 2020

Strategi 2020 - 2022

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Aktuelle saker fra TIPS Sør-Øst

Fant du det du lette etter?