HELSENORGE

Genetisk undersøkelse av legemiddeleffekt (farmakogenetikk)

Genetiske forhold kan henge sammen med hvordan du som enkeltindivid responderer på en legemiddelbehandling. I slike tilfeller kan en blodprøve brukes til å kartlegge genene som gir risiko for enten mangelfull effekt eller bivirkninger. Slike gentester er aktuelle å bruke for utvalgte legemiddelbehandlinger. Noen ganger blir gentesten gjennomført før behandlingen starter, mens andre ganger blir det gjort for å utrede årsaker til avvikende legemiddelrespons.