HELSENORGE

Kompetanse- og forskningsmiljøer i TSB

Her finner du en oversikt over nasjonale og regionale kompetanse- og forskningsmiljøer i TSB.

Her finner du en oversikt over nasjonale og regionale kompetanse- og forskningsmiljøer i TSB.

Nasjonale kompetansetjenester

Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten har som oppgave å sørge for kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenestene, andre tjenesteytere og til pasienter.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (NK-TSB) har som oppgave å bidra med kompetanse til tjenesteytere og pasienter, basert på pasienterfaringer, klinisk praksis og forskning. Tjenesten drives av Oslo universitetssykehus på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Gjennom å formidle forskning og bygge faglige nettverk, skal kompetansetjenestene støtte helseforetakene og deres samarbeidsparter.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Nasjonal kompetansetjeneste ROP
Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) har som oppgave å sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelse). Tjenesten skal bistå spesialisthelsetjenesten og kommunene med kunnskap og metoder for å utføre kunnskapsbasert praksis når det gjelder disse lidelsene. NKROP har eget undervisningstilbud som inkluderer et nasjonalt opplæringsprogram, med ROP-kurs, fordypningskurs, samt en årlig ROP-dag. De har også hatt en satsing på implementering av Nasjonal faglig ROP-retningslinje og gjør evaluering av ACT/FACT team.

Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Samisk nasjonal kompetansetjeneste -psykisk helsevern og rus
SANKS – en egen kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus skal tjene den samiske befolkningen i Norge. Kompetansetjenestene arbeider på oppdrag fra helse- og omsorgsdepartementet. SANKS ble i 2015 utvidet fra å ha ansvar for psykisk helsevern hos samiske pasienter til også å omfatte tverrfaglige spesialisert rusbehandling. Det ble gjort under forutsetning om at SANKS samarbeider med Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus (SANKS)

Andre kompetansetjenester
Nasjonale kompetansetjenester for ulike tilstøtende målgrupper er:

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatriNasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Regionale kompetansetjenester

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR)
KORFOR driver forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning på fagfeltet rus. KORFOR fungerer som en nettverksorganisasjon som både initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Oppdraget er å fremme forskning og kunnskapsformidling og bidra til fag- og tjenesteutvikling innen rusfeltet relatert til rusrelaterte helseskader, sosiale problemer og avhengighet av rusmidler.

KORFOR

Regional kompetansetjeneste – medfødte russkader
Regional kompetansetjeneste for barn med medfødte russkader arbeider for å innhente, systematisere og videreformidle kompetanse om diagnostikk, utredning og oppfølging av barn utsatt for rus under svangerskapet. De arbeider for å styrke kvaliteten på tjenestene barn utsatt for rus under svangerskapet får i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst. I tillegg skal kompetansetjenesten gi et klinisk tilbud om utredning og diagnostisering.

Regional kompetansetjeneste – medfødte russkader

Regionale kompetansesentre rus - KoRus

Sju regionale kompetansetjenester retter seg mot både kommunale og statlige tjenester, men har et særlig ansvar for rusrelaterte innsatser i kommunene. De regionale kompetansesentrene er en del av Helsedirektoratets virksomhet, men er organisatorisk plassert under lokale helseforetak, kommunen eller private aktører.

Hovedansvaret til kompetansesentrene er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse samt iverksette og implementere statlige føringer på rusområdet.

Kompetansesentre rus

Forskningsmiljøer i TSB

Ved noen nasjonale kompetansetjenester på rus- og psykisk helsefeltet (NK-TSB, NKROP og SANKS) samt ved regionale kompetansesentre for rus (KoRus) drives nasjonale forskningsnettverk samt eksternt finansiert forskning. Følgende miljøer har forskning som sitt hovedoppdrag:

Forskningsmiljøer i helseforetak
Norske helseforetak har som oppgave å drive forskning blant annet innen TSB, og det utføres også forskning i private, ideelle sykehus.

Se også: Sykehusene satser ulikt på TSB-forskning

Helseforetakene har et felles register som presenterer forskningsprosjekter finansiert av de regionale helseforetakene. Benytt for eksempel søkeordet «rus» for å finne frem til prosjekter i TSB.

Forskningsregisteret til norske helseforetak

Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)
SERAF er en del av Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo. Det har som oppgave å utføre klinikknær rusmiddelforskning og tilbyr veiledning til master- og doktorgradsstudenter og annen forskerutdanning innen behandling av ruslidelser.

SERAF

Folkehelseinstituttet
Folkehelseinstituttet har to avdelinger med oppgaver å drive forskning på rusfeltet:

  • Avdeling for rusmiddeltiltak framskaffer kunnskap om konsekvensene av rusmiddelbruk, samt kunnskap om tiltak som kan forebygge eller begrense skader.
  • Avdeling for rusmiddelbruk framskaffer kunnskap om alkohol-, narkotika- og tobakksbruk i befolkningen.

Folkehelseinstituttet

Forskningsprosjekter om rus i Norge

Et nasjonalt registrer viser hvilke forskningsprosjekter som utføres på rus og avhengighet i Norge. Seraf har ansvar for å føre registeret.

Nasjonal oversikt over rusforskningsprosjekter

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å etablere en felles satsing på kliniske multisenterstudier i helseforetakene. Satsingen er kalt Klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Det eies av av de regionale helseforetakene. Tilskuddet fordeles i sin helhet til Helse Sør-Øst RHF som håndterer midlene i samråd med, og på vegne av, de tre øvrige regionale helseforetakene.

Program for klinisk behandlingsforskning

Brukerinvolvering i forskning

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har en ressursside som presenterer metoder for og nettverk innen "brukerinvolvert forskning".

Brukerinvolvert forskning

Les også: 

Hvordan får vi gode medforskere? Intervju med erfaringskonsulent og medforsker Morten Brodahl

​​

 

​​

Fant du det du lette etter?