Seksjon for rettstoksikologisk fortolkning

Avdeling for rettsmedisinske fag overføres 1.1.2017 fra Folkehelseinstituttet (FHI) til Oslo universitetssykehus.

Seksjonen har ansvar for å utarbeide rettssikre fortolkninger av analyseresultater, samt utsending av svarbrev mm. til rekvirentene, blant annet til politiet, fengslene og rettsmedisinerne.

Les mer om Seksjon for rettstoksikologisk fortolkning

Seksjon for rettstoksikologisk fortolkning

Avdelingen er bemannet med leger og saksbehandlere.

 Fortolkningene skal belyse betydningen av analysefunnene i forhold til saksopplysningene. Vanlige problemstillinger er: Hvilket stoff/hvilke stoffer er inntatt, når skjedde inntaket og kan de påviste stoffene ha forårsaket påvirkning i forhold til lovbestemmelser eller medført forgiftning. Det utarbeides sakkyndige uttalelser for politi- og påtalemyndigheten.

I samarbeid med områdets forskningsavdeling, øvrige avdelinger på Folkehelseinstituttet og andre institusjoner drives forskning på rusmiddelrelaterte problemstillinger. Det legges vekt på utadrettet opplysningsvirksomhet. Legene underviser eksternt om rusmidler og medikamenters effekter i kroppen, samt opptrer som medisinsk sakkyndige i rettssaker.


Spesialistutdanning innen klinisk farmakologi

Avdelingen har stillingshjemler for ni overleger og fem leger i spesialisering (LIS) i klinisk farmakologi, og er landets største utdanningsinstitusjon for LIS i klinisk farmakologi. Dette krever et aktivt miljø for internundervisning, faglig oppdatering, forskning og utvikling.

Kontaktinformasjon

Telefon
23 01 30 10
E-post
Postadresse

Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Seksjon for rettstoksikologiske støttefunksjoner
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Fant du det du lette etter?