Rettsmedisinske fag

Avdeling for rettsmedisinske fag (RMF) har nasjonale og regionale oppdrag innen fagområdene rettsgenetikk, rettstoksikologi, rettspatologi, klinisk rettsmedisin, rusmiddelepidemiologi, biologisk aldersvurdering og dødsstedsundersøkelser ved småbarns dødsfall. Oppdrag utføres for politi-/påtalemyndigheten, domstoler, departementer og direktorater som kriminalomsorgen, UDI og NAV samt personregisteret, helsevesenet og barnevernet. Enkelte tjenester tilbys også oppdragsgivere utenfor offentlig sektor. Behandlingsgrunnlag for person- og saksinformasjon er gitt oss via databehandleravtale med den enkelte oppdragsgiver. Sakkyndig erklæringer skal besvare mandat gitt fra oppdragsgiver, være forståelig for mottaker og leveres til avtalt tid. De bygger på kunnskapsbasert praksis, de skal være objektive og ha høy faglig kvalitet. Vi arbeider etter gjeldende krav, retningslinjer og anbefalinger samt anerkjente kvalitetssikringsprinsipper. En stor del av oppdragsvirksomheten er akkreditert etter ISO 17025. Vår forskning skal holde høy faglig kvalitet og skal være relevant og nyttig for våre ulike fagområder. Deler av forskningen kan ha nytteverdi også i helsesektoren som bedret diagnostikk og pasientbehandling.  Undervisning og formidling tilpasses målgrupper og bygger på erfaring fra vår oppdrags- og forskningsvirksomhet.

Fagområder:

Dødsstedsundersøkelser Rettsgenetikk
Rettspatologi og klinisk rettsmedisin Rettstoksikologiske analyserRusmiddelstatistikk- og faktaarkBiologisk aldersvurdering

Artikler om rettsmedisinske fag

 • Rettsgenetikk

 • Politi - rettstoksikologiske analyser

  Prøver tatt av politiet ved mistanke om straffbare forhold som eksempelvis rus hos bilførere, voldsutøvere, overgrepsoffer eller ved spørsmål om brudd på legemiddelloven.

 • Forsvaret - rettstoksikologiske analyser

  Informasjon om prøver som Forsvaret tar rutinemessig eller ved mistanke om bruk av rusmidler.

 • Kriminalomsorg - rettstoksikologiske analyser

  Informasjon om prøver som kriminalomsorgen tar rutinemessig eller ved mistanke om bruk av rusmidler under soning i fengsel og forskjellige former for soning i frihet (overtredelse av straffegjennomføringsloven).

 • Medisinsk diagnostikk - rettstoksikologiske analyser

  Informasjon om prøver som tas som ledd i medisinsk diagnostikk og behandling hvor kartlegging av rusmiddelbruk er av betydning, for eksempel ved legemiddelassistert rehabilitering (LAR) eller forgiftning/overdosering/feilmedisinering.

 • Obduksjoner - rettstoksikologiske analyser

  Avdeling for rettsmedisinske fag undersøker rutinemessig et bredt spekter av legemidler og rusmidler. Det er videre mulig å rekvirere en rekke spesialanalyser.

 • Olje- og rederisaker - rettstoksikologiske analyser

  Prøver fra personer ansatt i oljebaserte virksomheter og andre bedrifter som har inngått avtale med sinemedarbeidere omprøvetaking for å dokumentere at rusmidler ikke brukes.

 • Yrkesliv/sosialmedisinsk rusmiddelkontroll - rettsmedisinske analyser

  Prøver som tas av for eksempel arbeidsgiver, sosialkontor, barnevern og leger ved mistanke om bruk av rusmidler - og hvor prøvesvaret kan medføre tap av rettigheter som behandlingstilbud, botilbud, foreldrerett, samværsrett eller skoletilbud.

 • Fakta om rusmiddelgrenser i trafikken

  Det er fastsatt grenser for hvor mye legemidler eller narkotika man kan ha i blodet når man kjører bil. Straffbarhetsgrenser er innført for 28 legemidler og rusmidler i tillegg til alkohol. Midlene omfatter blant annet beroligende midler, s...

 • Spørsmål og svar om rusmiddelgrenser i trafikken

 • Hvor lenge etter inntak er stoffene i kroppen?

  Beroligende og smertestillende midler, samt en rekke andre medisiner, påvirker hjernen på ulike måter som gir økt risiko for trafikkulykker. Dette er bakgrunnen for at Stortinget i 2012 innførte "promillegrenser" også for flere legemidler.

 • Trafikkfarlige legemidler

  Beroligende og smertestillende midler, samt en rekke andre medisiner, påvirker sentralnervesystemet og dermed dine ferdigheter som sjåfør. Tar du flere legemidler sammen, eller legemidler sammen med alkohol, kan disse forsterke hverandres v...

 • Håranalyser

  For å påvise inntak av rusgivende stoffer brukes håranalyser i økende grad som et supplement til analyser av blod og urin. En av grunnene til dette er den lange påvisningstiden, det vil si hvor lenge etter inntak det er mulig å påvise et stoff.

 • Spyttprøver - påvisning av rusmidler og legemidler i spytt

  Mange legemidler og rusmidler kan påvises i spytt. Testen kan tas av ikke-helsepersonell og tar kun noen få minutter å utføre. Det kan benyttes hurtigtester for ja/nei-svar på stedet. Disse kan imidlertid gi falske positive og falske negati...

 • Juridisk farskap - fastsettelse og endring

  Barneloven (Lov om barn og foreldre, 8. april 1981) gir regler for fastsettelse og endring av farskap i juridisk forstand. Barneloven finnes også oversatt til engelsk (The Children Act).

 • DNA-registeret

 • Rapport

 • I retten

 • Biologiske spor

 • Deoksyribonukleinsyre (DNA) – arvestoffet vårt

 • DNA som bevis

 • DNA-analyser

 • DNA-analyser ved seksjonen

 • Eksternt kildemateriale

 • Enheter

 • Forskning ved seksjonen

 • Kontakt

 • Kontaktinformasjon

 • Oppdragsgiver

 • Resultatvurdering

 • Farskap

  Ved Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet, kan det biologiske farskapet til et barn kan bestemmes ved å utføre en DNA-test av prøver fra barn, mann og eventuelt mor. 

 • Morskapstest

  I enkelte tilfeller ønsker man å teste kun mor og barn. Dette er mest aktuell i forbindelse med fremlegging av dokumentasjon for folkeregisteret eller utlendingsmyndighetene. DNA-testen utføres ved Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet.

 • Annet slektskap

  En slektskapsutredning kan ha ulike siktemål. Et uavklart farskap for et barn der mannen ikke er tilgjengelig for analyse, kan det være aktuelt å teste nære slektninger av ham. DNA-testen utføres ved Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet.

 • DNA-profil

  Ved Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet kan du bestille en DNA-profil som grunnlag for fremtidig bruk.

 • Tvillingtest

  DNA-tester kan avgjøre om tvillinger er eneggede eller toeggede. Tilsvarende gjelder for flerlinger. DNA-testen utføres ved Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet.

 • Prøvetaking

  Prøvetaking til DNA-analyse ved Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet tas fra munnhulen. Enkelt og smertefritt.

 • Nyttige lenker

  Her kan du finne mer informasjon vedrørende DNA-analyser (farskap, morskap, slektskap) fra NAV, Tingrett, Skatteetaten og UDI. DNA-analysene utføres ved Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet.

 • Bestilling av DNA-test

  Her kan du lese mer om hvordan du bestiller en privat DNA-test for å undersøke nært slektskap, som for eksempel farskap. DNA-testen utføres ved Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet.

 • DNA-analyser, farskapstest og andre slektskapstester - faktaark

  I arvematerialet vårt finner vi spesielle områder som kan analyseres for å få fram en DNA-profil. Slike profiler kan benyttes i forbindelse med farskapstester, andre slektskapstester og ved identifisering av døde.

 • Bakrus fra alkohol

  Det mest effektive i forhold til bakrus dagen derpåer bruk av vanlig sunn fornuft. Noen tiltak er effektive, mens andre har liten eller ingen virkning.

 • Virkninger av alkohol på sentralnervesystemet og kroppen forøvrig

  Alkohol er det vanligste rusmiddelet i vår kultur, men alkohol kan være skadelig for mange av kroppens organer og kan føre til avhengighet. For gravide finnes det ingen sikre nedre grenser for alkoholbruk, selv små mengder alkohol kan skade fosteret.

 • Alkohol - fakta om forbrenning av alkohol (etanol) i kroppen

  Små mengder alkohol innebærer vanligvis liten skaderisiko for friske personer. Inntak av større mengder gir derimot rusvirkninger, fulgt av økt risiko for uhell, skader og ulykker. Alkohol kan også påvirke effekten av en rekke legemidler og...

 • Om alkoholmetabolittene etylglukuronid (EtG) og etylsulfat (EtS)

  Etylglukuronid (EtG) og etylsulfat (EtS) er omdannelsesprodukter (metabolitter) som dannes når alkohol brytes ned i kroppen. Det er en svært liten del av inntatt alkohol, under 0,1 %, som blir til EtG og EtS.

 • Alkoholpromille - eksempler på beregning

  Såkalt «Promille» beregnes ut fra om du er mann eller kvinne, hvor mye du har drukket og hvor lang tid det har gått siden siste alkoholinntak.

 • Dødsstedsundersøkelser ved uventet barnedød

  I Norge er det hvert år om lag 35 barn i alderen 0 til og med 3 år som dør brått og uventet, av ukjent dødsårsak. Helsetjenesten har da plikt til å tilby barnets foresatte en dødsstedsundersøkelse. Formålet med denne undersøkelsen er å avkl...

 • Informasjon til foresatte om dødsstedsundersøkelser

  Ved brå og uventet død kan det noen ganger være vanskelig å fastslå dødsårsaken med sikkerhet. For at både foreldre og helsepersonell skal få sikrere informasjon om hva som var årsaken til at barnet døde, skal helsetjenesten ved brå og uven...

 • Informasjon til helsepersonell om dødsstedsundersøkelser

  Regjeringen har vedtatt å innføre dødsstedsundersøkelser som et frivillig helsetilbud i alle tilfeller der barn i alderen 0 til og med 3 år dør plutselig og uventet. Det er en plikt for helsetjenesten å gi et slikt tilbud.

 • Dødsstedsundersøkelse - helsehjelp ved plutselig og uventet barnedød. Rapport 2015.

  Trettifem barn under fire år dør plutselig og uventet i Norge hvert år. Disse dødsfallene representerer en stor utfordring for helsetjeneste, politi og rettsmedisin. Rapporten presenterer dagens ordning med frivillig dødsstedsundersøkelse i...

 • Rusmiddelanalyser i blod, urin , spytt, og hår

  Avdeling for rettsmedisinske fag utfører de fleste rusmiddelanalyser i blod og urin. I spesielle tilfeller analyseres også spytt og hår. Ved analyse av prøver fra obduksjoner, kan flere typer vev og kroppsvæsker utnyttes for å bidra til å f...

 • Informasjon til ulike rekvirentgrupper

  Artikkelsamling til politiet, kriminalomsorgen, forsvaret med flere.

Fant du det du lette etter?