Rettsmedisinske fag

Rettsmedisinske fag er fra 1.1.2017 overført fra Folkehelseinstituttet til Oslo universitetssykehus.

Fagområder:

Dødsstedsundersøkelser Rettsgenetikk Rettspatologi og klinisk rettsmedisin Rettstoksikologiske analyserRusmiddelstatistikk- og faktaarkBiologisk aldersvurdering

Artikler om rettsmedisinske fag

 • Politi - rettstoksikologiske analyser

  Prøver tatt av politiet ved mistanke om straffbare forhold som eksempelvis rus hos bilførere, voldsutøvere, overgrepsoffer eller ved spørsmål om brudd på legemiddelloven.

 • Forsvaret - rettstoksikologiske analyser

  Informasjon om prøver som Forsvaret tar rutinemessig eller ved mistanke om bruk av rusmidler.

 • Kriminalomsorg - rettstoksikologiske analyser

  Informasjon om prøver som kriminalomsorgen tar rutinemessig eller ved mistanke om bruk av rusmidler under soning i fengsel og forskjellige former for soning i frihet (overtredelse av straffegjennomføringsloven).

 • Medisinsk diagnostikk - rettstoksikologiske analyser

  Informasjon om prøver som tas som ledd i medisinsk diagnostikk og behandling hvor kartlegging av rusmiddelbruk er av betydning, for eksempel ved legemiddelassistert rehabilitering (LAR) eller forgiftning/overdosering/feilmedisinering.

 • Obduksjoner - rettstoksikologiske analyser

  Avdeling for rettsmedisinske fag undersøker rutinemessig et bredt spekter av legemidler og rusmidler. Det er videre mulig å rekvirere en rekke spesialanalyser.

 • Olje- og rederisaker - rettstoksikologiske analyser

  Prøver fra personer ansatt i oljebaserte virksomheter og andre bedrifter som har inngått avtale med sinemedarbeidere omprøvetaking for å dokumentere at rusmidler ikke brukes.

 • Yrkesliv/sosialmedisinsk rusmiddelkontroll - rettsmedisinske analyser

  Prøver som tas av for eksempel arbeidsgiver, sosialkontor, barnevern og leger ved mistanke om bruk av rusmidler - og hvor prøvesvaret kan medføre tap av rettigheter som behandlingstilbud, botilbud, foreldrerett, samværsrett eller skoletilbud.

 • Fakta om rusmiddelgrenser i trafikken

  Det er fastsatt grenser for hvor mye legemidler eller narkotika man kan ha i blodet når man kjører bil. Straffbarhetsgrenser er innført for 28 legemidler og rusmidler i tillegg til alkohol. Midlene omfatter blant annet beroligende midler, s...

 • Spørsmål og svar om rusmiddelgrenser i trafikken

 • Hvor lenge etter inntak er stoffene i kroppen?

  Beroligende og smertestillende midler, samt en rekke andre medisiner, påvirker hjernen på ulike måter som gir økt risiko for trafikkulykker. Dette er bakgrunnen for at Stortinget i 2012 innførte "promillegrenser" også for flere legemidler.

 • Trafikkfarlige legemidler

  Beroligende og smertestillende midler, samt en rekke andre medisiner, påvirker sentralnervesystemet og dermed dine ferdigheter som sjåfør. Tar du flere legemidler sammen, eller legemidler sammen med alkohol, kan disse forsterke hverandres v...

 • Håranalyser

  For å påvise inntak av rusgivende stoffer brukes håranalyser i økende grad som et supplement til analyser av blod og urin. En av grunnene til dette er den lange påvisningstiden, det vil si hvor lenge etter inntak det er mulig å påvise et stoff.

 • Spyttprøver - påvisning av rusmidler og legemidler i spytt

  Mange legemidler og rusmidler kan påvises i spytt. Testen kan tas av ikke-helsepersonell og tar kun noen få minutter å utføre. Det kan benyttes hurtigtester for ja/nei-svar på stedet. Disse kan imidlertid gi falske positive og falske negati...

 • Klinisk rettsmedisin (undersøkelse av levende)

  Klinisk rettsmedisinske undersøkelser utføres på begjæring fra påtalemyndighet eller domstol, for eksempel i voldssaker. Oppdragsgiver skal gi den sakkyndige et mandat for undersøkelsen.

 • Forskning på barnedødsfall

  Hvorfor dør små barn plutselig og uventet? Avdeling for rettsmedisinske fag har gående flere studier for å forsøke å forstå dette. I forbindelse med obduksjonen, blir pårørende gitt mulighet til å reservere seg mot slik forskning.

 • Spørsmål og svar om rettsmedisinske obduksjoner

  En obduksjon er en medisinsk undersøkelse av en avdød for å fastslå dødsårsak og gi en vurdering av eventuelle skader eller sykdommer hos den avdøde.

 • Rettspatologi - Fakta om rettsmedisinske obduksjoner

  En rettsmedisinsk obduksjon utføres på begjæring fra påtalemyndigheten / rettsvesenet (oftest politiet) i henhold til §228 i Straffeprosessloven. Spørsmålsstillingene relaterer seg til både sykdom, skade, kjemisk påvirkning og behandlingseffekter.

 • Dødsstedsundersøkelser ved uventet barnedød

  I Norge er det hvert år om lag 35 barn i alderen 0 til og med 3 år som dør brått og uventet, av ukjent dødsårsak. Helsetjenesten har da plikt til å tilby barnets foresatte en dødsstedsundersøkelse. Formålet med denne undersøkelsen er å avkl...

 • Informasjon til foresatte om dødsstedsundersøkelser

  Ved brå og uventet død kan det noen ganger være vanskelig å fastslå dødsårsaken med sikkerhet. For at både foreldre og helsepersonell skal få sikrere informasjon om hva som var årsaken til at barnet døde, skal helsetjenesten ved brå og uven...

 • Informasjon til helsepersonell om dødsstedsundersøkelser

  Regjeringen har vedtatt å innføre dødsstedsundersøkelser som et frivillig helsetilbud i alle tilfeller der barn i alderen 0 til og med 3 år dør plutselig og uventet. Det er en plikt for helsetjenesten å gi et slikt tilbud.

 • Dødsstedsundersøkelse - helsehjelp ved plutselig og uventet barnedød. Rapport 2015.

  Trettifem barn under fire år dør plutselig og uventet i Norge hvert år. Disse dødsfallene representerer en stor utfordring for helsetjeneste, politi og rettsmedisin. Rapporten presenterer dagens ordning med frivillig dødsstedsundersøkelse i...

 • Analyseprogram, prøvetaking- og forsendelsesinstrukser

  For de fleste sakskategorier (blant annet kriminalomsorgssaker, politisaker og obduksjonssaker) finnes det standard analyseprogram som er angitt på rekvisisjonsskjema/prøvetakingsinstruks.

 • Rusmiddelanalyser i blod, urin , spytt, og hår

  Avdeling for rettsmedisinske fag utfører de fleste rusmiddelanalyser i blod og urin. I spesielle tilfeller analyseres også spytt og hår. Ved analyse av prøver fra obduksjoner, kan flere typer vev og kroppsvæsker utnyttes for å bidra til å f...

 • Informasjon til ulike rekvirentgrupper

  Artikkelsamling til politiet, kriminalomsorgen, forsvaret med flere.

 • Rusmiddelstatistikk. Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2015.

  I 2015 ble det utført rusmiddelanalyser i 7986 saker hvor bilførere var mistenkt for påvirket kjøring. I tillegg kommer 2160 pusteprøver for alkohol som politiet tok lokalt.

 • Spyttprøver til rusmiddeltesting i fengsel. Forsøk og sammenligning med urinprøver.

  Spyttprøver er blitt vurdert som et alternativ til urinprøver ved rusmiddelkontroll i norske fengsler, først og fremst fordi det er langt enklere å ta spyttprøver. Rapporten gir en oppsummering av et prosjekt i regi av Justisdepartementet o...

 • Krav til behandling av analyseprøver

  For å ivareta rettssikkerheten til enkeltpersoner som avgir blod og/eller urinprøve til rusmiddelanalyser, stilles det spesielle krav til at analyseresultatene skal kunne vektlegges som rettslige bevis, eller som dokumentasjon i andre tilfe...

 • Klinisk legeundersøkelse av personer mistenkt for kjøring i påvirket tilstand.

  Heftet er ment som en praktisk veiledning for leger som på oppdrag fra politiet skal gjennomføre klinisk undersøkelse av personer mistenkt for overtredelse av veitrafikklovens §22 – om kjøring i påvirket tilstand.

 • Rusmidler og avhengighet

  Avdeling rettsmedisinske fag gjør analyser av rusmidler og medikamenter i biologiske prøver, og forsker på rusmiddelvirkninger, mekanismer for avhengighet, rus og trafikk, samt rus og psykisk helse.

 • Spørsmål og svar om DNA-analyser i straffesaker

 • DNA-analyser, farskapstest og andre slektskapstester - faktaark

  I arvematerialet vårt finner vi spesielle områder som kan analyseres for å få fram en DNA-profil. Slike profiler kan benyttes i forbindelse med farskapstester, andre slektskapstester og ved identifisering av døde.

 • Bestillingsskjema - slektskapstester og kimerismeutredning

 • Juridisk farskap - fastsettelse og endring

  Barneloven (Lov om barn og foreldre, 8. april 1981) gir regler for fastsettelse og endring av farskap i juridisk forstand. Barneloven finnes også oversatt til engelsk (The Children Act).

 • DNA-analyser og undersøkelse av biologiske spor i straffesaker

  Biologiske spor er biologisk materiale avsatt på en overflate - for eksempel blod, spytt, sædvæske, hud- eller epitelceller. Ved å analysere materialet kan man få fram en DNA-profil, unik for hvert enkelt menneske, som blant annet kan bruke...

 • Trafikkulykker og rusmidler

  Bruk av rusmidler er en av de viktigste årsakene til trafikkulykker. Alkohol, narkotika og legemidler påvirker sentralnervesystemet og reduserer kjøreferdighetene.

 • Avhengighet - faktaark

  Både rusmidler, enkelte medikamenter og andre kjemiske stoffer som for eksempel nikotin kan skape avhengighet. Avhengighet griper inn i grunnleggende hjernefunksjoner.

 • Bruk av rusmidler, sløvende legemidler og tobakk blant arbeidstakere i utvalgte bransjer i Norge

  Avdeling for rettsmedisinske fag har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet undersøkt forekomst av rusmiddel- og legemiddelbruk samt tobakksbruk blant arbeidstakere i Norge og vurdert hvordan slik bruk påvirker arbeidet med tanke på...

 • Bakrus fra alkohol

  Det mest effektive i forhold til bakrus dagen derpåer bruk av vanlig sunn fornuft. Noen tiltak er effektive, mens andre har liten eller ingen virkning.

 • Virkninger av alkohol på sentralnervesystemet og kroppen forøvrig

  Alkohol er det vanligste rusmiddelet i vår kultur, men alkohol kan være skadelig for mange av kroppens organer og kan føre til avhengighet. For gravide finnes det ingen sikre nedre grenser for alkoholbruk, selv små mengder alkohol kan skade fosteret.

 • Alkohol - fakta om forbrenning av alkohol (etanol) i kroppen

  Små mengder alkohol innebærer vanligvis liten skaderisiko for friske personer. Inntak av større mengder gir derimot rusvirkninger, fulgt av økt risiko for uhell, skader og ulykker. Alkohol kan også påvirke effekten av en rekke legemidler og...

 • Om alkoholmetabolittene etylglukuronid (EtG) og etylsulfat (EtS)

  Etylglukuronid (EtG) og etylsulfat (EtS) er omdannelsesprodukter (metabolitter) som dannes når alkohol brytes ned i kroppen. Det er en svært liten del av inntatt alkohol, under 0,1 %, som blir til EtG og EtS.

 • Alkoholpromille - eksempler på beregning

  Såkalt «Promille» beregnes ut fra om du er mann eller kvinne, hvor mye du har drukket og hvor lang tid det har gått siden siste alkoholinntak.

 • DNA-analyser

  Rettsgenetikk er bruk av relevante analysemetoder, spesielt basert på DNA, for å bistå rettsvesenet og andre samfunnsaktører.

 • Rettspatologi og klinisk rettsmedisin

  Temaside om rettspatologi og klinisk rettsmedisin. Ved obduksjon undersøkes døde. Klinisk rettsmedisin er undersøkelse av levende.

 • Dødsstedsundersøkelser

  Temaside om dødsstedsundersøkelser ved uventet barnedød (0 til og med 3 år). Formålet med tilbudet er å få sikrere informasjon om hvorfor barnet døde.

 • Rettstoksikologiske analyser

  Rettstoksikologi handler om veiledning for rettsapparatet angående bl.a. giftstoffer og forgiftninger. I praksis betyr dette bevissikring og analyse av biologiske prøver som kan inneholde rusmidler.

 • Alkohol og rusmidler

  Temaside for statistikk, fakta og rapporter om alkohol og andre rusmidler.

 • Kvalitetssikring i Avdeling for rettsmedisinske fag

  Avdeling for rettsmedisinske fag har oppdrag for politi, rettsvesen og kriminalomsorg, samt andre oppdrag (for eksempel bestemmelse av slektskap, prøver fra rusomsorg), der resultatene kan ha store konsekvenser for den som avgir prøve. Vi l...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.