Media

Medievakt

992 16 550
medievakt@oslo-universitetssykehus.no

Velkommen til medieteamet hos Oslo universitetssykehus! Alle henvendelser fra mediene kan rettes til sykehusets medievakt på telefon 99 21 65 50 eller på e-post: medievakt@ous-hf.no  (ikke SMS).

Viktig om hastehenvendelse

Medievakttelefonen er betjent hele døgnet, og vi gjør alltid vårt beste for å hjelpe journalister.

Etter kontortid er ikke medievakten til stede på sykehuset. Derfor bør mediehenvendelser som ikke gjelder akutte hendelser, fortrinnsvis skje i kontortiden (08:00-16:00).

For mediehenvendelser som haster, eller forventes besvart utenfor ordinær kontortid, må du ringe medievaktens nummer 992 16 550. Telefonen kan være viderekoblet, vi anbefaler derfor ikke å sende SMS. 

Medievaktene ved OUS

Dette er medievaktteamet ved Oslo universitetssykehus

Vakthavende medievakt kan treffes på 992 16 550. Se informasjon over.


 

Anders Bayer
Anders Bayer
Mobil 928 04 166 / Kontor 23 02 60 52
E-post: anders.bayer@ous-hf.no

Vibeke Kaasi Eilertsen 
Vibeke Kaasi Eilertsen
Mobil 905 98 867
E-post: vibeke.kaasi.eilertsen@ous-hf.no

Hedda Holth 
Hedda Holth
Mobil 901 44 941
E-post: hedda.holth@ous-hf.no

Nina Cecilie Olkvam
Nina Cecilie Olkvam
Mobil 928 00 646
E-post: nina.cecilie.olkvam@ous-hf.no

 Knut Albert Solem
Knut Albert Solem
Mobil 915 26 546
E-post: knut.albert.solem@ous-hf.no

 


 

Hvem uttaler seg?

Medievakten ved Oslo universitetssykehus er et naturlig startpunkt for mange journalister som ønsker informasjon om sykehuset, innspill fra fagfolk eller kommentarer fra ledelsen. Vårt mål er et åpent sykehus, og medievaktene har som hovedoppgave å hjelpe medias representanter med å finne frem i sykehuset og å tilrettelegge for god kommunikasjon mellom media og sykehusets ansatte. 

Ansvar og beslutningsmyndighet i en sak gir informasjonsansvar

  • Spørsmål om overordnet styring, strategi, politikk eller økonomi behandles og besvares i sykehusets ledelse, enten av administrerende direktør eller en i direktørens stab. Det samme gjelder generelle spørsmål av helsefaglig karakter som omfatter flere klinikker.

  • Faglige spørsmål som avgjøres i klinikkene eller avdelingene besvares av respektiv klinikk- eller avdelingsleder eller den det delegeres til.

  • Oslo universitetssykehus har lang rekke medisinske eksperter som uttaler seg om generelle medisinske spørsmål.

Meldinger om pasientskader

Meldinger om pasientskader er anonymiserte tilstandsrapporter om traumepasienter som er skadet i ulykker i det offentlige rom og som legges inn ved et av våre to akuttmottak (OUS Ullevål eller OUS Rikshospitalet). Forespørsel om tilgang til internettsiden med slike meldinger kan sendes til medievakt@oslo-universitetssykehus.no. Vi legger kun ut én rapport etter at pasienten er innlagt. Denne beskriver skadens antatte alvorlighetsgrad ved ankomst sykehuset. Tidspunktet for når meldingen legges ut varierer og er avhengig av bl.a. varsling av pårørende, pasientens tilstand og akuttmottakets arbeidsbelastning.

Av hensyn til personvern og vår taushetsplikten har vi ikke anledning til å oppgi ytterligere informasjon om hva slags skade(r) pasienten behandles for og/eller hvordan pasientens tilstand utvikler seg over tid.

Henvendelser om voldsskader og kriminalsaker må rettes til politiet.

Meldinger om uønskede hendelser

Ved Oslo universitetssykehus registrerer vi fortløpende uønskede hendelser som oppstår. Dette omfatter hendelser med betydelig skade/død, hendelser med moderat, mindre eller ingen konsekvens, samt andre driftsavvik.

Gå til siden for uønskede hendelser

Offentlig postjournal

Vi legger til rette for meroffentlighet. Det betyr at de fleste dokumentene vi har i arkivet vårt er tilgjengelig for publikum.

Les mer om og søk i offentlig postjournal

Styret og ledelsen

Les mer om styret og styresaker


Se oversikten over ledere ved Oslo universitetssykehus

Visuell profil, logo og navnebruk

Profilmanualen til Oslo universitetssykehus følger overordnede nasjonale og regionale retningslinjer. Manualen skal brukes av alle ansatte ved Oslo universitetssykehus. Den skal også brukes av byråer, trykkerier og andre samarbeidspartnere.

Les mer om og se profilmanualen

Navnebruk

Sykehusets navn er Oslo universitetssykehus, og forkortes OUS.

Vi befinner oss på 70 ulike adresser på Østlandet. Hver av de ni klinikkene i Oslo universitetssykehus består av ansatte fra alle de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål universitetssykehus. Som hovedregel skal sykehuset kun omtales som Oslo universitetssykehus, eventuelt med navn på klinikk og/eller avdeling i tillegg.

Dersom geografisk beliggenhet er et sentralt poeng i saken, kan gamle sykehusnavn brukes. Pasienter får opplyst gammelt sykehusnavn i innkallingen, slik at de enkelt finner frem. 

Fotografering og filming

Oslo universitetssykehus ønsker å legge forholdene til rette for medienes arbeid, også når det gjelder film og foto. Samtidig skal fotografering og filming alltid gjennomføres på en slik måte at det sikrer pasientenes og ansattes personvern. Forespørsler om fotografering skal i gå via medievakten, se telefonnummer over. All fotografering, filming og tv-opptak på sengeposter, poliklinikker, venteplasser og lignende skal godkjennes av klinikkleder.

Pasienter og pårørende som skal filmes eller fotograferes, skal gi sitt samtykke overfor sykehuset. I noen tilfeller må også fotografer signere taushetserklæring. For barn og pasienter som ikke er i stand til å ivareta egen interesser, må det innhentes samtykke fra foresatte/verge.

Les retningslinjen om fotografering og filming i eHåndboka

Sosiale medier

Oslo universitetssykehus bruker sosiale medier for å kommunisere med alle våre målgrupper: pasienter og pårørende, medier, helsepersonell og den øvrige befolkningen.

Les mer om sykehuset bruk av sosiale medier

Kommunikasjonsstaben

Kontakt Kommunikasjonsstaben

Nyheter

28.02.2017

Nytt e-læringskurs: Epilepsi og mestring

E-læringskurset er laget i samarbeid med pasienter og pårørende. Det er interaktivt og med lyd og video. Kurset skal bidra til bedre livskvalitet gjennom økt forståelse, egenmestring og sikkerhet.
17.02.2017

Feilklassifisering av genvariant i bryst- og eggstokkreftgen

Pasienter som etter genetisk utredning får påvist høy risiko for arvelig brystkreft kan få tilbud om forebyggende fjerning av brystvev evt, også eggstokker. I perioden 2008 til 2014 har 21 kvinner som hadde fått beskjed om at de hadde en sp...
16.02.2017

Rettsmedisinske fag: Nye telefonnumre og e-postadresser fra 20. februar

Fra mandag 20. februar 2017 får Avdeling for rettsmedisinske fag nye telefonnumre og e-postadresser.
14.02.2017

Barnekreft er annerledes

Kreft hos barn skiller seg fra kreft hos voksne på mange måter. Det er en katastrofe når det rammer en familie – men overlevelsen er heldigvis høy ved de fleste krefttyper.
14.02.2017

ADHD Forskningsnettverk – utlysning av forskningsmidler

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) har ansvar for å drive Nasjonalt Forskningsnettverk for ADHD. Siden starten i 2007 har forskningsnettverket delt ut midler til forskning og fag- og metodeu...
14.02.2017

Fra cellegift til transplantasjon

Siden 2006 har en forskningsgruppe forsket på et nytt behandlingstilbud til pasienter med tykk- og endetarmskreft med spredning til kun lever, en pasientgruppe som vanligvis har dystre framtidsutsikter. De får transplantert inn en ny lever....
07.02.2017

Vi trenger flere nyredonorer

Norge er blant de fremste i Europa når det gjelder nyretransplantasjoner. Men tilgang til organer har de siste årene vært synkende.
01.02.2017

Fransk delegasjon til NevSom for å lære om inkludering av personer med autisme

Midt i januar besøkte representanter fra Frankrike NevSom for å undersøke hvordan det jobbes i Norge med for å inkludere personer med autisme i barnehage, skole- og arbeidsliv. – Det er stor forskjell mellom de europeiske landene når det gj...
20.01.2017

- En viktig arena for rekruttering

OUS tilbyr årlig 2000 praksisplasser til studenter innen helse- og sosialfaglige utdanninger. Mange velger å jobbe der de tidligere har hatt praksis.
17.01.2017

Fastlege anbefaler sykehusenes nettsider

– Mange pasienter søker etter diagnoser og behandlinger på nett. Behovet for gode nettsider som er kvalitetssikret av helsepersonell er derfor stort. Jeg vil anbefale pasientene mine å bruke nettsidene til sykehusene, sier fastlege Steffen Krogh Vadseth.
13.01.2017

Bruk nettsidene til å forberede deg

– En velinformert pasient opplever større trygghet og mestring. Bruk nettsidene til sykehuset for å forberede deg før du skal til behandling, oppfordrer Sol-Britt Molin – jordmor, sykepleier og koordinator for pasientinformasjon ved Olafiak...
11.01.2017

Nyttig dom over nye nettsider

«Dette var oversiktlig!» Tilbakemeldingene fra pasienter som har brukertestet sykehusenes nettsider er positive. Men det var også noen læringspunkter for oss som vil gjøre opplevelsen på nett enda bedre.
09.01.2017

Pasientens helsetjeneste på nett

Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage ny, felles nettløsning, lyttet de til den aller viktigste stemmen: pasientens.
06.01.2017

Får 15 millioner euro til MS-forskning

Et nytt globalt konsortium kalt «MultipleMS», der Oslo universitetssykehus er med, har fått en bevilgning på 15 millioner euro av EU som del av Horizon2020 programmet
03.01.2017

Rettsmedisinske fag inn i OUS

Fra 1. januar er rettsmedisinske fag overført fra Folkehelseinstituttet til Oslo universitetssykehus. De er nå organisert som en avdeling i Klinikk for laboratoriemedisin.
22.12.2016

Barn på sykehus må bli hørt

-For førskolebarn er kroppen hellig. Ingenting skal inn, og ingenting skal ut. Ingen får stikke hull i huden eller tappe blod uten videre. Sånn er det bare, sier psykologspesialist Maren Lindheim i Barne- og ungdomsklinikken i OUS.
22.12.2016

En stille oase når livet blir tungt

De hvitmalte murveggene i kirken til det 161 år gamle sykehuset på Gaustad er kalde. Det er høyt under det gotiske taket. Akustikken er markant. Likevel er det varmen i kirkerommet du først merker.
22.12.2016

Medisinsk/biologisk aldersvurdering som grunnlag for UDIs aldersfastsettelse

Oslo universitetssykehus ved rettsmedisinske fag har fra 1. januar 2017 et nasjonalt faglig ansvar for medisinske aldersvurderinger av enslige mindreårige asylsøkere.
20.12.2016

Tildeling av sentrale forskningsmidler 2017

Sykehuset har siden 2013 lyst ut midler som skal stimulere til infrastruktur- eller etableringstiltak innen biobank- og registerfeltet. Nå er innstillingen for 2017 klar.
19.12.2016

Digital kommunikasjon med pasienter

Forskning viser at Internettbaserte spørsmål- og svartjenester mellom pasienter og helsepersonell kan bidra til bedre kvalitet på helsetjenesten og bedre sykdomsmestring for pasientene.
14.12.2016

Livsviktig behandling tilgjengelig på Rikshospitalet

Benmargstransplanterte pasienter har fått tilbud om livsviktig behandling på Rikshospitalet.
13.12.2016

Nå kan du lese journalen din på nett

Nå blir det enklere for alle å lese journalen, for nå er den tilgjengelig over internett gjennom minjournal.no.
12.12.2016

Ny metode får kroniske smertepasienter ut i jobb

Kan pasienter med sterke kroniske smerter komme tilbake i jobb? Dette spørsmålet ønsket forskere ved OUS å finne svar på. Nå tester de ut en ny metodikk for å hjelpe mennesker med langvarige smertetilstander tilbake til jobb. De foreløpige...
09.12.2016

Jakten på kreftceller som sprer seg

For best prognose og behandling av pasienter er det viktig å forstå mekanismene bak spredning av kreft. Forskere har nå funnet at ved brystkreft sprer kreftcellene seg først etter en viss progresjon i svulsten.
07.12.2016

Oslo universitetssykehus forsker på antibiotikaresistens

Overforbruk av antibiotika har ført til at mange bakterier har blitt motstandsdyktige, eller resistente mot medisinen. Med ferske midler fra Oslo universitetssykehus (OUS) er forskningsnettverket Turning the Tide of Antimicrobial resistance...
02.12.2016

AMD: den vanligste årsaken til blindhet i den vestlige verden

De første symptomene på Makuladegenerasjon (AMD) kan være vansker med å lese, gjenkjenne ansikter og se fine detaljer. Etter noen år vil ting midt i synsfeltet se sløret eller forvrengt ut.
02.12.2016

-Klart jeg stiller opp i kliniske studier

Esther (52) har nettopp fått diagnosen benmargskreft. Få dager senere sitter hun på kontoret til lege Fredrik Schjesvold i Oslo universitetssykehus. Han har i løpet av de siste to årene bygget opp Nordens største senter for benmargskreftstudier.
29.11.2016

Endring av protesevirksomheten ved Oslo universitetssykehus

Fra 1. desember 2016 vil all protesekirurgi av hofter og knær ved Ortopedisk avdeling OUS foregå ved Ullevål Sykehus.
28.11.2016

Ny metode for å forebygge blodmangel hos foster

Gravide som er RhD negativ, tar nå en blodprøve i uke 24 for å teste om fosteret er RhD positiv.
24.11.2016

Utvekslingsprogram fortsetter på et av Asias største barnesykehus

Tre år med utveksling av helsepersonell fra Oslo universitetssykehus (OUS) og JK Lone Hospital i Jaipur har gitt resultater, og nytt samarbeidsprosjekt starter i 2017 på Kalawati Saran Children's Hospital i New Delhi.
21.11.2016

Åpenhet om psykiske lidelser - NRK-Helene sjekker inn

Tirsdag 22. november klokken 21.30 viser NRK en dokumentar der programleder Helene Sandvig flytter inn på Klinikk psykisk helse og avhengighet, Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP).
18.11.2016

Priser for fremragende forskningsartikler 1. halvår 2016

Seks forskningsgrupper mottok fredag priser for fremragende forskningsartikler publisert i første halvår av 2016.
17.11.2016

Ny styreleder ved Oslo universitetssykehus HF

Gunnar Bovim er i dag oppnevnt som ny styreleder for Oslo universitetssykehus.
17.11.2016

Kvinner som lekker fortjener forskning

Er du en av mange kvinner som kvier seg for å oppsøke lege med ufrivillig vannlating eller underlivsfremfall?
16.11.2016

Ny app og nettside: Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) har ledet arbeidet med Norges første kunnskapsbaserte retningslinje om epilepsi. Retningslinjen gir helsepersonell, pasienter og pårørende råd og anbefalinger om hele epilepsiforløpet.
11.11.2016

Epilepsi - fakta og førstehjelp

Rundt 70 millioner på verdensbasis har epilepsi og langt fra alle får krampeanfall. Vi skal lede deg gjennom hva sykdommen er og hvordan du kan hjelpe under et anfall. Og fortelle noen ting du ganske sikkert ikke visste.
04.11.2016

Nå får endelig pasientene melding om hvor de skal møte opp

Pasienter med time på Oslo universitetssykehus (OUS) får påminnelse på SMS noen dager før timen. Problemet har imidlertid vært at oppmøtested ikke har vært angitt i SMS-varselet. Det gjør vi noe med nå.
01.11.2016

Vi har fått nye nettsider – lettere for pasienten å finne fram

1. november er Oslo universitetssykehus på lufta med nye internettsider. Dette skal være pasientenes nettside som tar utgangpunkt i pasientenes behov før, under og etter behandling hos oss.
01.11.2016

Fra 1.november blir det lettere å sende henvisninger til OUS

Fra 1.november 2016 blir enklere for de som skal sende henvisninger til OUS fordi det blir færre adresser å forholde seg. Endringene skal bidra til at alle henvisninger kun går elektronisk og ikke som post/papir.
27.10.2016

Har du høyt blodtrykk til tross for behandling?

Du kan bli med i en studie som undersøker effekten av en ny type blodtrykksenkende medisin.
27.10.2016

Godkjenner immunterapi for lungekreftpasienter

September 2016 sa Beslutningsforum ja til bruk av immunterapi som behandling av lungekreft med spredning ved norske helseforetak. Hittil er det kun private sykehus som har tilbudt behandlingen, og pasientene har måtte betale for den selv.
27.10.2016

Er det ytringsfrihet ved OUS?

Hvordan er klimaet for varsling ved Oslo universitetssykehus, og føler våre ansatte at de har ytringsfrihet, spesielt i problematiske saker?
27.10.2016

Lavterskeltilbud med mulighet for svette

Anders Brørby er Aktivitetsleder for barna på OUS. Og på Fritidsrommet på Barne- og ungdomsklinikken kommer mange barn og unge få et avbrekk fra sykehushverdagen. Mens foreldrene sitter og ser på.
25.10.2016

Små grep ga innovasjon i praksis

Samarbeid gir ofte gode resultater. Denne gangen førte det til forbedring både for pasientene, behandlingsteamet og sykehusets økonomi. Et kinderegg!
24.10.2016

Når forutsigbarhet er en del av behandlingen

For mennesker med utviklingsforstyrrelser og kognitive funksjonsnedsettelser kan de enkleste daglige gjøremål ofte være en stor utfordring. Mange er avhengig av ekstern hjelp til de enkleste oppgavene.
24.10.2016

Vil bedre helsen blant psykisk syke

Pasienter med alvorlig psykisk lidelse har 10-20 års kortere forventet levetid enn befolkningen ellers. Dødsfall på grunn av somatisk sykdom er hovedårsaken til dette.
24.10.2016

Morsmelk er supermat for nyfødte

I følge helsetidsskriftet The Lancet dør 800.000 barn hvert år som følge av manglende morsmelk. I august ble verdens ammeuke markert i over 170 land.
24.10.2016

NevSom inn i Hjernerådet

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) ble før sommeren innlemmet som et av fem nye medlemmer i Hjernerådet
24.10.2016

Studie av fedmekirurgi ga overraskende funn

Fedmekirurgi utføres på ulike måter. Kan metoden som blir benyttet ha betydning for vektreduksjonen? Norske forskere sitter med overraskende funn etter å ha studert to av metodene. Funnene kan påvirke pasientbehandlingen både i Norge og i utlandet.
24.10.2016

Immunterapi i et diagnostisk perspektiv

Immunterapi som behandlingsform mot kreft er et nytt og dagsaktuelt tema. Nesten daglig dukker det opp nyheter om metoden. Utrolig mye god forskning ligger sålangt bak denne form for behandling – og mye mer vil komme.
Se alle nyhetene
Se flere nyheter()

Møter og administrativt

22.03 onsdag

Styremøte i Oslo universitetssykehus

Møtested: Radiumhospitalet, Forskningsbygget, seminarrom 1 og 2

04.05 torsdag

Styremøte i Oslo universitetssykehus

Møtested: Radiumhospitalet, Forskningsbygget, seminarrom 1 og 2

22.06 torsdag

Styremøte i Oslo universitetssykehus

Møtested: Radiumhospitalet, Forskningsbygget, Seminarrom 1 og 2

14.09 torsdag

Nasjonal konferanse for ledere i TSB

Den første nasjonale TSB-lederkonferansen i Norge er startskudd for oppbyggingen av en arena der ledere i TSB kan utveksle erfaring og kunnskap.

29.09 fredag

Styremøte i Oslo universitetssykehus

Møtested: Radiumhospitalet, Forskningsbygget, Seminarrom 1 og 2

26.10 torsdag

Styremøte i Oslo universitetssykehus

Møtesred: Radiumhospitalet, Forskningsbygget, seminarrom 1 og 2

15.12 fredag

Styremøte i Oslo universitetssykehus

Møtested: Radiumhospitalet, Forskningsbygget, Seminarrom 1 og 2

Se flere kommende arrangementer ()