Informasjon om bruken av det brede samtykket du har avgitt til forsknings- og kvalitetsregistre

Informasjonsportal for deg som har avgitt bredt samtykke

Dersom du har gitt et bredt samtykke til å delta i et forsknings- eller kvalitetsregister, skal du gis mulighet til å holdes fortløpende informert om bruken av dine opplysninger. På denne siden finner du oversikt over brede forskningsregistre ved Oslo universitetssykehus og hva de brukes til.

Hva er et bredt forskningsregister?

En del av forskningen som pågår ved sykehuset er basert på bredt samtykke til at helseopplysninger kan inngå i forskning. Dette betyr at samtykket gir en tillatelse til bruk av pasientopplysninger i flere ulike forskningsprosjekter innenfor et gitt område over tid. Med "bredt" menes at formålet favner over en bred faglig tematikk. For eksempel vil formålet "forskning på kreftsykdommer" være bredt fordi det finnes mange kreftformer, som påvirker pasienten på flere forskjellige måter og i ulike deler av kroppen.

Et bredt forskningsregister benyttes som kilde til flere ulike forskningsprosjekter. Registeret er ikke selv et prosjekt, men utleverer opplysninger til forskning. Avhengig av tematikk og hva samtykket tillater, registreres det opplysninger om pasienten fra ulike kilder. Kilde kan for eksempel være pasientjournalen, prøvesvar og svar på spørreskjemaer.

Forskningsregisteret systematiserer opplysningene i en database som kvalitetssikres, vedlikeholdes og oppdateres av fagmiljøet ved sykehuset. Identiteten til de registrerte skjermes ved at navn og fødselsnummer erstattes med en kode i databasen. Det er et fåtall personer som har tilgang til kodenøkkelen / navnelisten.

Utlevering av opplysninger fra forskningsregisteret følger egne rutiner. Hovedregelen er at kun avidentifiserte opplysninger utleveres. I noen tilfeller vil det sendes informasjon til de registrerte om enkelte studier der man kan reservere seg mot deltakelse. Dersom samtykket tillater det, og det godkjennes av REK og utleveringen tilrådes av Personvernombudet, kan forskere ved andre virksomheter få utlevert opplysninger.

Du kan lese mer om formålet med bredt forskningsregister og sykehusets rutine for opprettelse og forvaltning av brede forskningsregistre her.

Hva er et bredt kvalitetsregister?

Det finnes flere nasjonale kvalitetsregistre som også er basert på et bredt samtykke. Disse anvendes rent praktisk i stor grad på samme måte som brede forskningsregistre. Formålet er imidlertid kvalitetssikring og forbedring av helsetjenestene. Opplysninger som innlemmes kan derfor være annerledes enn det som brukes i brede forskningsregistre. Utover dette er det liten praktisk forskjell for deg som har samtykket. Denne informasjonsportalen skiller derfor ikke mellom brede forsknings- og kvalitetsregistre.

Hvorfor informerer vi?

Kravet til et samtykke er at det skal være informert. Det vil si at den som  samtykker skal vite hva man samtykker til. Utfordringen med et bredt samtykke er at verken den som samtykker eller sykehuset vet på forhånd omfanget av bruken av registeret. Formålet med registeret er å registrere opplysninger for senere forskning , men man vet ennå ikke akkurat hvilke forskningsprosjekter som vil oppstå i fremtiden.

Derfor er skal alle registrerte gis muligheten for å holde seg orientert om registeret og bruken av dette, i flere tilfeller også aktivt ved at sykehuset sender informasjon direkte til de som har samtykket.

Denne informasjonsportalen skal bidra til å gjøre det lettere for registrerte å finne tilbake til det registeret man har samtykket til, og søke den informasjonen man her behov for.

Oversikt over registre

Norsk pandemiregisterNasjonalt traumeregisterKvalitets- og forskningsregister for autoimmune leversykdommer (PSC, PBC og AIH)YATEP - The youth addiction treatment evaluation projectNevrovitenskapelig forsknings- og kvalitetsregisterNorsk register for barnerevmatologiNasjonalt register for leddgikt og autoimmune sykdommer hos barn

Norsk systemisk bindevevssykdom og vaskulittregister (NOSVAR)Register for Radikal prostatektomiSmerteregisteret ved OUSTematisk register for hjerneforskning basert på hjerneavbildning Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR)Forskningsbiobank for kreftAtrieflimmerregisteretRegister for Medisinsk Utprøvende Behandling (MEDUB)PET-registeret Oslo UniversitetssykehusDermareg OUSNorsk hjertekirurgiregister

Norsk register for sjeldne diagnoser (Sjeldenregisteret)

Oversikt over registre

Fant du det du lette etter?