Om oss

«Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling»

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver. Sykehuset er landets største med over 23.000 ansatte og har et budsjett på ca 22 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en stor del av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.  

Om helseforetaket  

Oslo universitetssykehus er etablert for å skape et ledende sykehus på kvalitet og pasientbehandling. Sykehuset skal være et lokomotiv for spesialisert behandling, forskning, utdanning og kunnskapsutvikling. Dette skal gi pasienten et bedre tilbud og redusere ventetider og fristbrudd.

Internasjonalt nivå

Vi driver avansert pasientbehandling, forskning, utprøvende behandling, undervisning og rådgivning på et høyt internasjonalt nivå. Sykehuset er landets og et av Skandinavias største, og årlig gjennomføres over 1,2 millioner pasientbehandlinger.

Oslo universitetssykehus står for en stor del av helseforskningen som skjer ved norske sykehus, og er en betydelig aktør innen utdanning av helsepersonell. Vi er beredskapssykehus for Øst- og Sørlandet, og har enkelte nasjonale beredskapsoppgaver. I tillegg har sykehuset ansvaret for ambulansetjeneste, 113-sentralen, luftambulanse og pasientreiser i Oslo og Akershus.

14 klinikker

Oslo universitetssykehus har 14 klinikker og enheten Oslo sykehusservice som leverer ikke-medisinske tjenester til resten av sykehuset. Budsjettet er på 20 milliarder kroner (2013). Mer enn 23.000 mennesker jobber her og vi har virksomhet på mer enn 40 ulike steder. Sykehuset eies av Helse Sør-Øst og består av Aker sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus.

Framtiden sykehus

I desember 2012 begynte Oslo universitetssykehus (OUS) en utredning for å se på fremtidig lokalisering og organisering av sykehuset. Prosjektet ble kalt Framtidens OUS, idéfase. Idéfaseprosjektet er nå avsluttet, og prosjekteringsansvar for den videre utviklingsprosessen for OUS ligger hos Helse Sør-Øst.

Les mer om Framtidens OUS

Se også informasjon om Aker/Gaustad byggeprosjekter

Utviklingsplan 2035

Oslo universitetssykehus – Utviklingsplan 2035 skrives på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Utviklingsplanen skal vise den ønskede utviklingsretningen i helseforetaket samt hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens utfordringer.

Les mer om OUS utviklingsplan 2035

Presentasjoner av OUS

Norsk presentasjon av OUS (pdf)

Engelsk presentasjon av OUS (pdf)

Mål og strategier 

Visjonen

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling.

Verdiene

Vårt felles verdigrunnlag er de nasjonale verdiene for helsetjenesten: Kvalitet, trygghet og respekt. 

Vår kultur skal være: Åpen, lærende og helhetstenkende

Målene

Oslo universitetssykehus skal:

  • Ta utgangspunkt i pasientenes perspektiv

  • Ha et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt

  • Være et fremragende universitetssykehus,
    en lærende og skapende organisasjon

  • Være en god samarbeidspartner og engasjert samfunnsaktør

Strategier

Oslo universitetssykehus - Utviklingsplan 2035 (pdf)

Strategi for Oslo universitetssykehus 2019-2022 (ehandboken.ous-hf.no)

Forskningsstrategi 2016-2020 (ehandboken.ous-hf.no)

Innovasjonsstrategi 2018-2022 (ehandboken.ous-hf.no)

Utdanningsstrategi 2019-2022 (pdf)

Strategi for likeverdige helsetjenester og mangfold - 2017-2021 (ehandboken.ous-hf.no)

Kommunikasjonsstrategi 2016-2018 (ehandboken.ous-hf.no)

Organisasjonskart

Organisasjonskart

OUS Organisasjonskart

Organisasjonskart med norske og engelske navn (pdf)

Styret og ledelsen

Les mer om styret og styresaker

Se oversikt over sykehusledelsen

Tillitsvalgte

Se oversikt over organisasjoner og foretakstillitsvalgte

Funksjoner og verv

Brukerutvalg og ungdomsråd

Sykehuset har et sentralt brukerutvalg, som taler pasienter og deres pårørendes sak. De sørger for at brukerne blir hørt og tatt med på råd i beslutningsprosesser og i utformingen av tjenester og tilbud. I tillegg har sykehuset et ungdomsråd og brukerråd i flere klinikker.
Les mer om og kontakt brukerutvalgetLes mer om og kontakt ungdomsrådet

Vernetjenesten

Vernetjenesten har som hovedoppgave å påse at forhold knyttet til arbeidsmiljø, helse, sikkerhet og velferd for de ansatte er i tråd med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Les mer om vernetjenesten

Årsrapporter og årsregnskap

HMS-rapport 2018 (pdf)

Årsberetning OUS 2017

Årsregnskap konsern OUS 2017

Årsregnskap helseforetaket OUS 2017

Årsrapport OUS 2016 (pdf)

Årsrapport OUS 2015 (pdf)

Årsregnskap OUS 2015 (pdf)

Årsrapport OUS 2014 (pdf)

Årsregnskap OUS 2014 (pdf)

Etikk, miljø og samfunnsansvar

Oslo universitetssykehus er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne yte den gode helsetjenesten vi ønsker å tilby. Etisk kvalitet på tjenesteyting og forvaltning er en forutsetning for denne tilliten. 

For å gjøre dette trenger vi generelle retningslinjer innen de ulike fagområdene for at alle ansatte skal være seg dette bevisst. Disse er i hovedsak av generell karakter, ikke detaljerte regler. Dette krever refleksjon av den enkelte ansatt.  Retningslinjer, regelverk og samarbeidsavtaler har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, sannferdighet og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet. 

Helsetjenesten har ansvar for å ivareta velferdsstatens grunnleggende etikk og moral i tillegg til å forvalte samfunnets ressurser. Oslo universitetssykehus vil drive sin virksomhet verdibasert.

Det er viktig for Oslo universitetssykehus at sykehusdriften blir mer miljøvennlig. Sykehuset ble sertifisert i henhold til den internasjonale miljøstandarden ISO14001:2015 i desember 2018.

Les mer om arbeidet for et mer miljøvennlig OUS

Lover og regelverk

Det er mange rettsregler som har innvirkning på de etiske verdier og normer i vår virksomhet. Alle medarbeidere skal følge de lover, regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder uavhengig av avdeling, stilling og funksjon og har selv en plikt til å kjenne til, sette seg inn i og følge de lover som kan berøre den enkeltes arbeidsoppgaver. 
Lover, instrukser og regler kan aldri alene sikre en høy etisk standard. Ansatte må selv sette standarden ved å rette oppmerksomheten mot de etiske aspektene ved sine handlinger. Det betyr at hver enkelt selv kontinuerlig og kritisk må vurdere sine egne interesser og engasjement i forhold til etiske konfliktsituasjoner.

Etiske retningslinjer for alle ansatte i Oslo universitetssykehus (ehandboken.ous-hf.no)

Les mer om etikk, miljø og samfunnsansvar (helse-sorost.no)

Varsling

Oslo universitetssykehus har opprettet en varslingskanal for å gjøre det enkelt og trygt å varsle om kritikkverdige, uetiske eller ulovlige forhold i virksomheten. Varslingskanalen kan brukes av sykehusets ansatte og andre eksterne, som for eksempel leverandører, samarbeidspartnere og pasienter.

Les mer om varslingstjenesten og finn kontaktinformasjon

Offentlig postjournal

Vi legger til rette for meroffentlighet. Det betyr at de fleste dokumentene vi har i arkivet vårt er tilgjengelig for publikum.

Les mer om og søk i offentlig postjournal

Media og visuell profil

På mediasiden kan du lese mer om mediehenvendelser, meldinger av pasientskader, meldinger om uønskede hendelser, visuell profil, sosiale meider og fotografering og filming.

Gå til mediasiden

Nyheter og arrangementer

Se nyheter fra sykehuset

Se arrangementer fra sykehuset

 


Ledige stillinger

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere.

Les mer på jobb og utdanningssiden

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.