Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin

Ved Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin utføres rettsmedisinske undersøkelser av både døde og levende på oppdrag fra rettsvesenet eller påtalemyndigheten.

 
Les mer om Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin

Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin

Fagsider om rettspatologi og klinisk rettsmedisin


Enhet for sakkyndighet og forskning


En rettsmedisinsk obduksjon utføres på begjæring fra påtalemyndigheten / rettsvesenet (oftest politiet) i henhold til §228 i Straffeprosessloven. Spørsmålsstillingene relaterer seg til både sykdom, skade, kjemisk påvirkning og behandlingseffekter.
 

Målet med undersøkelsen er både å påvise dødsårsaken og å fastslå dødstidspunktet. Videre vil man ved undersøkelsen dokumentere og tolke eventuelle kroppslige skader med henblikk på oppkomstmekanisme og -tidspunkt samt deres betydning for dødsfallet. Undersøkelsen vil således gi et biomedisinsk underlag for den rettslige utredningen av dødsfallet.

Er den dødes identitet usikker, inngår også vurdering av alder og et medisinsk signalement vedrørende gjenkjennbare ytre og indre kroppskarakteristika i det rettspatologiske oppdraget.

Ved obduksjonen sikres det rutinemessig prøvemateriale til mikroskopisk vevsundersøkelse. Andre kompletterende undersøkelser vil f. eks. være rettstoksikologiske analyser av blod eller andre kroppsvæsker med henblikk på rusmiddel- og legemiddelpåvirkning. Ved spørsmål om infeksjon kan det være aktuelt å sende prøver til mikrobiologiske undersøkelser. I visse tilfelle, som ved sterk mistanke om straffbar handling, vil man ved obduksjonen også sikre prøver for analyse ved Avdeling for biologiske spor.

Det kan ta lang tid (ofte opp til 3 måneder) innen alle prøvesvar er kommet inn og rettspatologen kan utarbeide den endelige konklusjonen. Begravelse/kremasjon kan imidlertid foretas uavhengig av dette, idet alt prøvematerialet sikres i forbindelse med selve obduksjonen.

Klinisk rettsmedisin (undersøkelse av levende)

Klinisk rettsmedisinske undersøkelser utføres på begjæring fra påtalemyndighet eller domstol, for eksempel i voldssaker. Oppdragsgiver skal gi den sakkyndige et mandat for undersøkelsen.
 

Siktemålet ved en klinisk rettsmedisinsk undersøkelse vil oftest være å se om det finnes skader som kan passe med et gitt hendelsesforløp, eller om slike skader ikke finnes. I denne sammenheng er det ofte av vesentlig betydning å aldersbestemme skadene.

Undersøkelsen består i en ytre besiktigelse og dokumentasjon i form av bilder og beskrivelse, og eventuelt sikring av prøver til sporanalyse, mikrobiologisk undersøkelse og toksikologisk undersøkelse, avhengig av problemstillingen. Undersøkelse av en fornærmet er alltid frivillig fra den fornærmedes side. Undersøkelse av siktede er hjemlet i Straffeprosessloven §157 .

Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin utfører bare en brøkdel av de klinisk rettsmedisinske undersøkelsene som gjøres på landsbasis; eksempelvis blir undersøkelser av fornærmede i voldtektssaker foretatt på spesielle overgrepsmottak som er tilknyttet legevakt eller en gynekologisk sykehusavdeling.


Rettsmedisinske undersøkelser av barn

Seksjonen foretar undersøkelser av barn i Sørøst-Norge på oppdrag fra politiet og rettsvesenet. Seksjonen har videre ansvar for dødsstedsundersøkelse ved plutselig og uventet barnedød.  


Enhetens oppgaver:

  • rettsmedisinske undersøkelser av barn i Sørøst-Norge på oppdrag fra politiet og rettsvesenet

  • dødsstedsundersøkelse ved plutselig og uventet død hos barn opp til fire år

  • forskning og utvikling av metoder til bruk ved rettsmedisinske undersøkelser av barn og voksne.

Rettsmedisinske undersøkelser inkluderer sakkyndige likundersøkelser (obduksjoner), åstedsundersøkelser og deltakelse ved rekonstruksjoner, samt klinisk rettsmedisinsk undersøkelser av levende barn der politiet har mistanke om at barnet har vært utsatt for vold eller annen straffbar handling.

Avdelingen arbeider konkret med metoder som gir bedre mulighet til å avdekke og dokumentere skader, metoder som gir mer presis angivelse av dødstidspunkt, og forskning som gir økt forståelse av skademekanismer ved bilulykker, fallskader og vold mot barn og metoder som kan gi økt forståelse av dødsmekanismer.


Når barn dør plutselig og uventet skal politiet iverksette etterforskning og rutinemessig rekvirere rettsmedisinsk obduksjon. Også ved andre unaturlige dødsfall hos barn, for eksempel ulykker eller uventet død under sykehusbehandling, kan det bli anmodet om rettsmedisinsk obduksjon. En slik obduksjon er omfattende og innebærer i tillegg til nøye undersøkelser av kroppens overflate og undersøkelse av alle kroppens organer også en rekke tilleggsundersøkelser som røntgenundersøkelse, toksikologiske undersøkelser og en rekke andre laboratorieundersøkelser.

Målet med undersøkelsen er å konstatere dødsårsak, og avdekke spor og medisinske funn som kan ha betydning for dødsfallet. Det er et mål at de pårørende også skal ivaretas på en god måte. Obduksjonen bør foretas så raskt som mulig etter døden. Det forsøkes å legge til rette for at pårørende som ønsker tid til å ta avskjed med det døde barnet, kan få denne tiden når barnet er undersøkt og kort tid etter at det er tilbakeført til lokalt sykehus.


Dødsstedsundersøkelse ved barnedødsfall

Det er etablert en nasjonal ordning med dødsstedsundersøkelser når barn under 4 år dør plutselig og uventet. Foreldre får tilbud om et besøk der man gjennomgår omstendighetene rundt dødsfallet. Det er et team med rettsmedisiner og utreder med politifaglig bakgrunn som utfører dødsstedsundersøkelsen. Foreldrene kan i mange tilfeller få svar på foreløpige funn ved obduksjonen fra den rettsmedisineren som har undersøkt barnet. For mer informasjon om dødsstedsundersøkelse, les mer her.

For de tilfeller hvor det er mer uklare omstendigheter rundt et dødsfall, vil ofte politiet undersøke stedet der barnet ble funnet. Dette er et ledd i politiets etterforskningsplikt. Politiet kan i slike tilfeller også be om bistand fra rettsmedisiner til å undersøke dødsstedet. Det kan i slike tilfeller videre være aktuelt å foreta en rekonstruksjon av det antatte hendelsesforløpet.


Kliniske undersøkelser av barn

Når politiet har grunn til å mistenke at et barn har blitt mishandlet, bør skadene registreres og vurderes så fort som mulig. I slike tilfeller er det aktuelt med undersøkelser hos barnelege på et av landets Barnehus eller vurdering av rettsmedisiner. Ved eldre skader kan det være aktuelt med uttalelse fra rettsmedisiner på bakgrunn av billedmateriale, journaldokumenter og politiets øvrige dokumentasjon.

Histopatologilaboratoriet / Forskningslaboratoriet

Enhet for laboratoriefunksjoner 

Siden er under utarbeidelse, mer informasjon kommer.

Enhet for administrasjon og prosjektstøtte

Siden er under utarbeidelse, mer informasjon kommer.

Kvalitetssikring

Alle saker som utgår fra Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin kvalitetssikres internt (kollegial gjennomlesning av saker etterfulgt av eventuelle rettelser). Alle rettsmedisinske rapporter (både obduksjonsrapporter og uttalelser som rapporter fra undersøkelse av levende) kvalitetssikres deretter eksternt hos Den rettsmedisinske kommisjon. Slik ekstern kvalitetssikring er hjemlet i Straffeprosessloven §147.

Rettspatologi - Fakta om rettsmedisinske obduksjoner


Aldersvurdering av asylsøkere

Oslo universitetssykehus ved Avdeling for rettsmedisinske fag har fra 1. januar 2017 et nasjonalt ansvar for å gi råd til UDI om medisinske aldersvurderinger av enslige mindreårige asylsøkere.


Seksjonsleder

Gerd Jorunn Møller Delaveris 
Overlege , Cand med PhD
T: 21 07 76 91
 

Kontaktinformasjon

Telefon
23 01 32 00
mandag - fredag 08.00-14.30
E-post
Postadresse

Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin
Postboks 4950 Nydalen
0424 OSLO

Fant du det du lette etter?