HELSENORGE

Om oss

«Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling»

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver. Sykehuset er landets største med over 24 000 ansatte og har et budsjett på ca. 27,5 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en stor del av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.  

Om helseforetaket  

Internasjonalt nivå

Oslo universitetssykehus driver med avansert pasientbehandling, forskning, utprøvende behandling, undervisning og innovasjon på et høyt internasjonalt nivå. Sykehuset er landets og et av Skandinavias største, og årlig gjennomføres over 1,2 millioner pasientbehandlinger.

Sykehuset har nasjonale oppgaver innen spesialisert medisin, i tillegg til tjenesteansvar for Helseregion Sør-Øst og område- og lokalsykehusfunskjoner for sykehusområde Oslo.

Oslo universitetssykehus er også beredskapssykehus for Øst- og Sørlandet, og har enkelte nasjonale beredskapsoppgaver. I tillegg har sykehuset ansvaret for ambulansetjeneste, 113-sentralen, luftambulanse og pasientreiser i Oslo og Akershus.

Oslo universitetssykehus står for en stor del av helseforskningen som skjer ved norske sykehus, og er en betydelig aktør innen utdanning av helsepersonell. Sykehuset driver også opplæring av pasienter og pårørende.

16 klinikker

Oslo universitetssykehus har 16 klinikker og enheten Oslo sykehusservice som leverer ikke-medisinske tjenester til resten av sykehuset. Budsjettet er på 27,5 milliarder kroner (2018). Mer enn 24 000 mennesker jobber her (19 108 årsverk, 2018) og vi har virksomhet på mer enn 40 ulike steder. Sykehuset eies av Helse Sør-Øst og består av Aker sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus.

Helseforetaket ble stiftet 1. desember 2008 med en sammenslåing av virksomhetene i Aker universitetssykehus HF, Rikshospitalet HF og Ullevål universitetssykehus HF. Virksomheten strekker seg tilbake til 1826.

Framtidens sykehus

I 2012 begynte Oslo universitetssykehus utredningsarbeidet "Framtidens OUS" for å se på framtidig lokalisering og organisering av sykehuset.

"Nye Oslo universitetssykehus" benyttes som fellesbenevnelse på de seks utviklings- og byggeprosjektene for Radiumhospitalet, Regional sikkerhetsavdeling, Storbylegevakt, Nye Aker, Nye Rikshospitalet og Livsvitenskapsbygget (sammen med Universitetet i Oslo). Prosjekteringsansvaret for den videre utviklingsprosessen ligger hos H​else Sør-Øst.

Les mer om Nye OUS


Mål og strategier 

Visjonen

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling.

Verdiene

Vårt felles verdigrunnlag er de nasjonale verdiene for helsetjenesten: Kvalitet, trygghet og respekt. 

Strategier

Organisasjonskart

Organisasjonskart med norske og engelske navn (PDF).

Styret og ledelsen

Les mer om styret og styresaker.

Se oversikt over sykehusledelsen.

Tillitsvalgte

Se oversikt over organisasjoner og foretakstillitsvalgte.

Brukerutvalg og ungdomsråd

Sykehuset har et sentralt brukerutvalg, som taler pasienter og deres pårørendes sak. De sørger for at brukerne blir hørt og tatt med på råd i beslutningsprosesser og i utformingen av tjenester og tilbud. I tillegg har sykehuset et ungdomsråd og brukerråd i flere klinikker.
Les mer om og kontakt brukerutvalget.

Les mer om og kontakt ungdomsrådet.

Vernetjenesten

Vernetjenesten har som hovedoppgave å passe på at forhold knyttet til arbeidsmiljø, helse, sikkerhet og velferd for de ansatte er i tråd med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Les mer om vernetjenesten.

Årsrapporter og årsregnskap

2022:

​2021:

2020:

2019:

2018:

2017:

2016 og eldre:

Etikk, miljø og samfunnsansvar

Oslo universitetssykehus er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne yte den gode helsetjenesten vi ønsker å tilby. Etisk kvalitet på tjenesteyting og forvaltning er en forutsetning for denne tilliten. 

For å gjøre dette trenger vi generelle retningslinjer innen de ulike fagområdene for at alle ansatte skal være seg dette bevisst. Disse er i hovedsak av generell karakter, ikke detaljerte regler. Dette krever refleksjon av den enkelte ansatte.  Retningslinjer, regelverk og samarbeidsavtaler har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, sannferdighet og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet. 

Helsetjenesten har ansvar for å ivareta velferdsstatens grunnleggende etikk og moral i tillegg til å forvalte samfunnets ressurser. Oslo universitetssykehus vil drive sin virksomhet verdibasert.

Det er viktig for Oslo universitetssykehus at sykehusdriften blir mer miljøvennlig. Sykehuset ble sertifisert i henhold til den internasjonale miljøstandarden ISO14001:2015 i desember 2018.

Lover og regelverk

Det er mange rettsregler som har innvirkning på de etiske verdier og normer i vår virksomhet. Alle medarbeidere skal følge de lover, regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder uavhengig av avdeling, stilling og funksjon og har selv en plikt til å kjenne til, sette seg inn i og følge de lover som kan berøre den enkeltes arbeidsoppgaver. 
Lover, instrukser og regler kan aldri alene sikre en høy etisk standard. Ansatte må selv sette standarden ved å rette oppmerksomheten mot de etiske aspektene ved sine handlinger. Det betyr at hver enkelt selv kontinuerlig og kritisk må vurdere sine egne interesser og engasjement i forhold til etiske konfliktsituasjoner.

Etiske retningslinjer for alle ansatte i Oslo universitetssykehus (ehandboken.ous-hf.no).

Les mer om etikk, miljø og samfunnsansvar (helse-sorost.no).

Varsling

Oslo universitetssykehus har opprettet en varslingskanal for å gjøre det enkelt og trygt å varsle om kritikkverdige, uetiske eller ulovlige forhold i virksomheten. Varslingskanalen kan brukes av sykehusets ansatte og andre eksterne, som for eksempel leverandører, samarbeidspartnere og pasienter.

Les mer om varslingstjenesten og finn kontaktinformasjon.

Offentlig postjournal

Vi legger til rette for meroffentlighet. Det betyr at de fleste dokumentene vi har i arkivet vårt er tilgjengelig for publikum.

Les mer om og søk i offentlig postjournal.

Media og visuell profil

På mediasiden kan du lese mer om mediehenvendelser, meldinger om uønskede hendelser, visuell profil, sosiale medier samt fotografering og filming.

Gå til mediasiden.

Gaver til sykehuset

Oslo universitetssykehus mottar gaver fra privatpersoner, foreninger, selskaper og andre.

Les mer om hvordan du eller din bedrift kan gi gave til sykehuset.

Nyheter og arrangementer

Se nyheter fra sykehuset.

Se arrangementer fra sykehuset​.

 


 

Ledige stillinger

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere.

Les mer på jobb og utdanningssiden

Fant du det du lette etter?