HELSENORGE

Om oss

«Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling»

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver. Sykehuset er landets største med over 24.000 ansatte og har et budsjett på ca 27,5 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en stor del av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.  

Om helseforetaket  

Internasjonalt nivå

Oslo universitetssykehus driver med avansert pasientbehandling, forskning, utprøvende behandling, undervisning og innovasjon på et høyt internasjonalt nivå. Sykehuset er landets og et av Skandinavias største, og årlig gjennomføres over 1,2 millioner pasientbehandlinger.

Sykehuset har nasjonale oppgaver innen spesialisert medisin, i tillegg til tjenesteansvar for Helseregion Sør-Øst og område- og lokalsykehusfunskjoner for sykehusområde Oslo.

Oslo universitetssykehus er også beredskapssykehus for Øst- og Sørlandet, og har enkelte nasjonale beredskapsoppgaver. I tillegg har sykehuset ansvaret for ambulansetjeneste, 113-sentralen, luftambulanse og pasientreiser i Oslo og Akershus.

Oslo universitetssykehus står for en stor del av helseforskningen som skjer ved norske sykehus, og er en betydelig aktør innen utdanning av helsepersonell. Sykehuset driver også opplæring av pasienter og pårørende.

16 klinikker

Oslo universitetssykehus har 16 klinikker og enheten Oslo sykehusservice som leverer ikke-medisinske tjenester til resten av sykehuset. Budsjettet er på 27,5 milliarder kroner (2018). Mer enn 24.000 mennesker jobber her (19 108 årsverk, 2018) og vi har virksomhet på mer enn 40 ulike steder. Sykehuset eies av Helse Sør-Øst og består av Aker sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus.

Helseforetaket ble stiftet 1. desember 2008 med en sammenslåing av virksomhetene i Aker universitetssykehus HF, Rikshospitalet HF og Ullevål universitetssykehus HF. Virksomheten strekker seg tilbake til 1826.

Framtidens sykehus

I 2012 begynte Oslo universitetssykehus utredningsarbeidet "Framtidens OUS" for å se på framtidig lokalisering og organisering av sykehuset.

"Nye OUS" benyttes i dag (2019) som fellesbenevnelse på de fem utviklings- og byggeprosjektene for Radiumhospitalet, Regional sikkerhetsavdeling, Storbylegevakt, Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Prosjekteringsansvaret for den videre utviklingsprosessen ligger hos Helse Sør-Øst.

Les mer om Nye OUS

Se også informasjon om Aker/Gaustad byggeprosjekter

Utviklingsplan 2035

Oslo universitetssykehus – Utviklingsplan 2035 viser hvordan helseforetaket vil utvikle virksomheten for å møte framtidige behov for helsetjenester. Målet er å planlegge for god og framtidsrettet pasientbehandling. Planen skrives på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF.

Les mer om OUS utviklingsplan 2035

Mål og strategier 

Visjonen

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling.

Verdiene

Vårt felles verdigrunnlag er de nasjonale verdiene for helsetjenesten: Kvalitet, trygghet og respekt. 

Vår kultur skal være: Åpen, lærende og helhetstenkende

Målene

Oslo universitetssykehus:

  • tar utgangspunkt i pasientenes perspektiv

  • er en attraktiv arbeidsplass og har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt

  • er et lærende og skapende universitetssykehus

  • er en god samarbeidspartner som tar samfunnsansvar

Strategier

Oslo universitetssykehus - Utviklingsplan 2035 (pdf)

Strategi for Oslo universitetssykehus 2019-2022 (ehandboken.ous-hf.no)

Forskningsstrategi 2021-2025 (ehandboken.ous-hf.no)

Innovasjonsstrategi 2018-2022 (ehandboken.ous-hf.no)

Utdanningsstrategi 2019-2022 (pdf)

Strategi for likeverdige helsetjenester og mangfold - 2017-2021 (ehandboken.ous-hf.no)

Kommunikasjonsstrategi 2018-2022 (ehandboken.ous-hf.no)

Organisasjonskart

Organisasjonskart med norske og engelske navn (PDF)

Styret og ledelsen

Les mer om styret og styresaker

Se oversikt over sykehusledelsen

Tillitsvalgte

Se oversikt over organisasjoner og foretakstillitsvalgte

Brukerutvalg og ungdomsråd

Sykehuset har et sentralt brukerutvalg, som taler pasienter og deres pårørendes sak. De sørger for at brukerne blir hørt og tatt med på råd i beslutningsprosesser og i utformingen av tjenester og tilbud. I tillegg har sykehuset et ungdomsråd og brukerråd i flere klinikker.
Les mer om og kontakt brukerutvalget

Les mer om og kontakt ungdomsrådet

Vernetjenesten

Vernetjenesten har som hovedoppgave å passe på at forhold knyttet til arbeidsmiljø, helse, sikkerhet og velferd for de ansatte er i tråd med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Les mer om vernetjenesten

Årsrapporter og årsregnskap

HMS-rapport 2021

Årsberetning OUS 2020

Årsregnskap OUS 2020

HMS-rapport 2020 (pdf)

Årsberetning OUS 2019 (pdf)

Årsregnskap OUS 2019 (pdf)

HMS-rapport 2019 (pdf)

Årsberetning OUS 2018 (pdf)

Årsregnskap OUS 2018 (pdf)

HMS-rapport 2018 (pdf)

Årsberetning OUS 2017

Årsregnskap konsern OUS 2017

Årsregnskap helseforetaket OUS 2017

Årsrapport OUS 2016 (pdf)

Årsrapport OUS 2015 (pdf)

Årsregnskap OUS 2015 (pdf)

Årsrapport OUS 2014 (pdf)

Årsregnskap OUS 2014 (pdf)

Etikk, miljø og samfunnsansvar

Oslo universitetssykehus er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne yte den gode helsetjenesten vi ønsker å tilby. Etisk kvalitet på tjenesteyting og forvaltning er en forutsetning for denne tilliten. 

For å gjøre dette trenger vi generelle retningslinjer innen de ulike fagområdene for at alle ansatte skal være seg dette bevisst. Disse er i hovedsak av generell karakter, ikke detaljerte regler. Dette krever refleksjon av den enkelte ansatte.  Retningslinjer, regelverk og samarbeidsavtaler har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, sannferdighet og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet. 

Helsetjenesten har ansvar for å ivareta velferdsstatens grunnleggende etikk og moral i tillegg til å forvalte samfunnets ressurser. Oslo universitetssykehus vil drive sin virksomhet verdibasert.

Det er viktig for Oslo universitetssykehus at sykehusdriften blir mer miljøvennlig. Sykehuset ble sertifisert i henhold til den internasjonale miljøstandarden ISO14001:2015 i desember 2018.

Les mer om arbeidet for et mer miljøvennlig OUS

Lover og regelverk

Det er mange rettsregler som har innvirkning på de etiske verdier og normer i vår virksomhet. Alle medarbeidere skal følge de lover, regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder uavhengig av avdeling, stilling og funksjon og har selv en plikt til å kjenne til, sette seg inn i og følge de lover som kan berøre den enkeltes arbeidsoppgaver. 
Lover, instrukser og regler kan aldri alene sikre en høy etisk standard. Ansatte må selv sette standarden ved å rette oppmerksomheten mot de etiske aspektene ved sine handlinger. Det betyr at hver enkelt selv kontinuerlig og kritisk må vurdere sine egne interesser og engasjement i forhold til etiske konfliktsituasjoner.

Etiske retningslinjer for alle ansatte i Oslo universitetssykehus (ehandboken.ous-hf.no)

Les mer om etikk, miljø og samfunnsansvar (helse-sorost.no)

Varsling

Oslo universitetssykehus har opprettet en varslingskanal for å gjøre det enkelt og trygt å varsle om kritikkverdige, uetiske eller ulovlige forhold i virksomheten. Varslingskanalen kan brukes av sykehusets ansatte og andre eksterne, som for eksempel leverandører, samarbeidspartnere og pasienter.

Les mer om varslingstjenesten og finn kontaktinformasjon

Offentlig postjournal

Vi legger til rette for meroffentlighet. Det betyr at de fleste dokumentene vi har i arkivet vårt er tilgjengelig for publikum.

Les mer om og søk i offentlig postjournal

Media og visuell profil

På mediasiden kan du lese mer om mediehenvendelser, meldinger om uønskede hendelser, visuell profil, sosiale medier samt fotografering og filming.

Gå til mediasiden

Gaver til sykehuset

Oslo universitetssykehus mottar gaver fra privatpersoner, foreninger, selskaper og andre.

Les mer om hvordan du eller din bedrift kan gi gave til sykehuset

Nyheter og arrangementer

Se nyheter fra sykehuset

Se arrangementer fra sykehuset

 


 

Ledige stillinger

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere.

Les mer på jobb og utdanningssiden

Fant du det du lette etter?