Illusrtasjonsfoto

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker, og Spise- og ernæringsteamet er organisert under Seksjon nevrohabilitering barn - Rikshospitalet.

Om kompetansetjenesten og tilbudet vårt

 • Norwegian National Advisory Unit on Feeding Disorders in Children

 • Publikasjoner om barn og spisevansker

  Barn og spisevansker er et komplekst fagområde, som gir behov for kompetanse fra mange fagdisipliner. Faglitteratur på dette fagområdet inkluderer både medisin, ernæring, pedagogikk og psykologi. Faglitteratur som innbefatter habilitering...

 • Spisevansker hos barn

  Det er vanlig at barn har perioder der de er småspiste eller spiser bare noen få matvarer. Stort sett varer ikke disse periodene så lenge, og derfor påvirker de ikke barnets ernæring og vekst over tid.

 • Nyttige lenker - for fagpersoner

  Lenker til nasjonale og internajonale instanser innen barn og spisevansker, og tilgrensende fagområder. På denne siden er det samlet lenker som kan være særlig relevante for helsepersonell og andre fagpersoner som jobber med barn, ernæring og spising.

 • Nyttige lenker - Informasjon

  På denne siden er det samlet lenker om barn, ernæring og spising. Lenkene kan gi nyttig informasjon for fagpersoner, foreldre/pårørende og andre med interesse for dette fagfeltet.

 • Om tjenesten

  Tjenesten skal bygge opp og spre kompetanse om optimalisert spiseutvikling hos barn med spisevansker. Formålet med den nasjonale kompetansetjenesten er å bidra til at barn med spisevansker får et godt tverrfaglig tilbud om utredning og tilrettelegging.

 • Presentasjoner fra kurs og konferanser (power point)

  Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker arrangerer jevnlig kurs og konferanser for fagpersoner. Nedenfor vises noen presentasjoner fra disse arrangementene.

 • Primærhelsetjenesten

  For friske barn som ikke har en kjent diagnose eller sykdomshistorie som kan forklare vanskene, bør man starte med å kontakte fastlege og/eller helsestasjonen.

 • Rapporter og veiledere

  Kompetansetjenesten arbeider for at barn med spise- og ernæringsvansker får et tilfredsstilende tverrfaglig utrednings- og behandlingstilbud som ivaretar spiseutvikling og ernæringsstatus. Nasjonale rapporter og veiledere formidler kunnsk...

 • Referansegruppen

  Referansegruppen skal sørge for at tjenesten drives hensiktsmessig for å nå de mål og kriterier som er fastsatt i forskriften fra Helsedirektoratet.

 • Spise- og ernæringsteamet, Oslo Universitetssykehus-Rikshospitalet

  Barn som kommer til teamet på Rikshospitalet bør ha fått tverrfaglig utredning og oppfølging lokalt først. Barn kan henvises til OUS-Rikshospitalet for en 'second opinion'.

 • Spisevansker hos barn

  Forekomsten av spisevansker hos barn varierer i ulike studier. Dette skyldes blant annet at det har vært brukt ulike definisjoner på hva spisevansker er. Mange studier har dessuten beskrevet forekomst i en utvalgt gruppe, for eksempel hos b...

 • Spisevansker hos barn

  Utredningen av spisevansker inkluderer en kartlegging av medisinske, ernæringsmessige og pedagogisk-psykologiske forhold. Det er mange forhold som kan påvirke spising og matinntak hos barn. Derfor er tverrfaglig samarbeid er som regel vikti...

 • Tilrettelegging for barn med særlige behov

  Å kunne spise er noe som må læres, det er ikke en medfødt egenskap. Noen barn trenger ekstra hjelp og tilrettelegging i denne læringsprosessen. De fleste barn spiser mange av måltidene sine i barnehagen og på skolen. Tilrettelegging etter i...

 • Veiledningstjenester

  Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker tilbyr veiledning til enkeltpersoner, lokalt eller regionalt tjenesteapparat og brukerforeninger.

 • Video-presentasjoner

  Kompetansetjenesten formidler kunnskap om barn og spisevansker. Fagpersoner i kompetansetjenesten holder jevnlig presentasjoner i kurs og konferanser. Her finner du noen presentasjoner om ulike temaer innen fagområdet barn og spisevansker.

 • Årsrapporter

  Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvasker rapporterer til Helsedirektoratet, som videre har ansvar for å gjennomføre årlig evaluering av nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten.

 • Artikler om barn og spising

  Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker vil presentere noen artikler som er skrevet av våre medarbeidere. Artiklene er om ulike tema relatert til barn og spisevansker. De kan være aktuelle både f...

 • Barn med økt risiko for spisevansker

  Ved noen diagnoser er spisevansker en naturlig følge av tilstanden fordi den påvirker kroppens funksjoner og forutsetninger for å spise på vanlig måte. Spisevansker kan også opptre som en følge av behandling og prosedyrer som har vært nødve...

 • Brosjyrer og faktaark

  Kompetansetjenesten har utarbeidet brosjyrer og fakta-ark, som gir kortfattet informasjon om ulike temaer innen fagområdet barn og spisevansker.

 • Brukerorganisasjoner og pasientforeninger

  Mange får nyttig kunnskap, støtte og hjelp gjennom pasientforeninger. Det finnes brukerorganisasjoner og pasientforeninger for de fleste pasientgrupper og deres pårørende.

 • Faglitteratur

  Her er en samling av relevant faglitteratur innen områdene: barn-mat-måltider-spiseutvikling-spisevansker.

 • Faglitteratur - bøker

  Her har vi samlet et utvalg av bøker om barn, ernæring, spising og spisevansker. Dette er et bredt fagområde, og bøkene som presenteres her er bare et utvalg av det som finnes.

 • Filmer

  Kompetansetjenesten presenterer noen informasjonsfilmer om barn og spising.

 • Hva er spise- og ernæringsvansker?

  Det er ganske vanlig å oppleve noe utfordringer med mat og måltider i sped- og småbarnsalder, men spisevansker som gir helsemessige konsekvenser er relativt sjelden.

 • Hvem kan hjelpe?

  Det er viktig å få god hjelp med å kartlegge og sortere vanskene, for å finne ut hvor barnet og familien kan få den behandlingen og oppfølgingen de trenger.  Her kan du lese om ulike hjelpetilbud som finnes.

 • Kliniske verktøy

  Spisevansker hos barn gir som oftest behov for tverrfaglig samarbeid i utedning og behandling. Gode kliniske verktøy kan være viktige hjelpemidler for å identifisere, utrede og følge opp barna på en god måte.

 • Kurs og arrangementer

  Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker arrangerer regelmessig kurs og konferanser. Kompetansetjenesten arrangerer årlige Basiskurs - grunnkurs og barn og spising. Nasjonale landskonferanser avhol...

 • Medarbeidere

  De ansatte i kompetansetjenesten har ulik faglig bakgrunn og tverrfaglig samarbeid står sentralt. Tjenesten er nært knyttet til klinisk virksomhet i Spise og ernæringsteamet (Rikshospitalet).

Fant du det du lette etter?